انجام مشاوره حقوقی غیر حضوری،وامکان دریافت خدمات به صورت غیر حضوری دردنیای امروزی بسیار ضروری ولازم است.خدمات غیر حضوری چه ازطریق تماس تلفنی ویا ارتباط برخط (آنلاین) باتوجه به حجم گسترده سفرهای درون شهری وبار سنگین ترافیک درشهرهای بزرگ،امری اجتناب ناپذیر شده است.ازطرفی بسیاری ازعزیزان از نقاط مختلف کشور عزیزمان ایران وهمچنین هموطنان عزیز خارج ازکشور که نیاز به خدمات مشاوره حقوقی وانتخاب وکیل درایران دارند،امکان حضور فیزیکی دردفاتر موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهرپارسیان درتهران رانداشته وخواهان اخذ مشاوره حقوقی تلفنی با گروه وکلای مهر رادارند.باتوجه به حجم گسترده درخواست های مشاوره حقوقی تلفنی وعدم امکان پاسخگویی توسط وکلای دادگستری ،مدیران موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهرپارسیان،درآخرین نشست ماهانه خود درتاریخ 12 اردیبهشت 1396 ،تصمیم به ایجاد امکانات لازم جهت ارایه مشاوره حقوقی تلفنی وآنلاین گرفت.ازاین تاریخ تمامی عزیزانی که درخواست مشاوره حقوقی تلفنی باوکلای دادگستری مستقر دردفترمرکزی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان رادارند،می توانند باهماهنگی قبلی وپرداخت هزینه های مشاوره حقوقی حضوری،بدون نیاز به حضور دردفتر موسسه حقوقی مهر پارسیان ازخدمات مشاوره حقوقی تلفنی ازطریق فضای مجازی یاخطوط تلفن برخوردارشوند.بدیهی است درصورتیکه نیاز به مطالعه اسناد ومدارک شما باشد،پس ازمشاوره حقوقی تلفنی باوکیل دادگستری، امکان ارسال مدارک ازطریق ایمیل ویا پست رادارید تا وکلای مربوطه نسبت به بررسی مدارک ومستندات شما عزیزان وارایه پاسخ مقتضی و لازم به شما اقدام نمایند.

خدمات مشاوره حقوقی موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان،شامل مشاوره حقوق داخلی،حقوق بین الملل ومشاوره حقوق مهاجرت می باشد که شرح ان درادامه خواهد آمد.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی:

مشاوره حقوقی خانواده ( مشاوره حقوقی خواستگاری  مشاوره حقوقی نامزدی  مشاوره حقوقی شرایط قبل ازازدواج  مشاوره حقوقی هنگام عقد ازدواج  مشاوره حقوقی نفقه- مشاوره حقوقی مهریه- مشاوره حقوقی حضانت فرزند  مشاوره حقوقی جهیزیه  مشاوره حقوقی ایام بارداری وایام عده- مشاوره حقوقی طلاق- مشاوره حقوقی تمکین- مشاوره حقوقی درباره حقوق زوجین  مشاوره حقوقی رجوع به مهریه-مشاوره حقوقی ارث وسایر مشاوره های حقوقی مورد نیاز درامور خانواده می باشد.)

مشاوره حقوقی کیفری( مشاوره حقوقی پرونده های کلاهبرداری– مشاوره حقوقی خیانت درامانت – مشاوره حقوقی جعل واستفاده ازسند مجعول- مشاوره حقوقی فروش مال غیر- مشاوره حقوقی ترک انفاق – مشاوره حقوقی ضرب وجرح همسر- مشاوره حقوقی عدم ثبت ازدواج ، عذم ثبت رجوع وعدم ثبت طلاق- مشاوره حقوقی تصرف عدوانی ملک ، مزاحمت ملکی وممانعت ازحق – مشاوره حقوقی قتل،آدم ربایی وسرقت- مشاوره حقوقی جرایم پولی وبانکی – مشاوره حقوقی تصادفات وجرایم رانندگی – مشاوره حقوقی جعل عنوان وغصب عنوان دولتی- مشاوره حقوقی اختلاس ، ارتشا ،کلاهبرداری وانتقال مال غیر– مشاوره حقوقی جرایم مرتبط بامواد مخدر- مشاوره حقوقی جرایم پزشکی– مشاوره حقوقی تخلفات قضات – مشاوره حقوقی جرایم وتخلفات شهرداری ها– مشاوره حقوقی رابطه نامشروع، مشاوره حقوقی زنا،لواط ومزاحمت برای نوامیس- مشاوره حقوقی مزاحمت برای بانوان – مشاوره حقوقی کلاهبرداری رایانه ای واینترنتی – مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی – مشاوره حقوقی تخریب اموال وسایر مشاوره هایی که درامور کیفری مورد نیاز شما عزیزان می باشد.)

مشاوره حقوقی درامور مدنی( مشاوره حقوقی ارث – مشاوره حقوقی وصیت- مشاوره حقوقی اثبات نسب- مشاوره حقوقی تکالیف وحقوق زوجین- مشاوره حقوقی مطالبه وجه- مشاوره حقوقی رفع مزاحمت ملکی، رفع تصرف عدوانی ورفع ممانعت ازحق- مشاوره حقوقی درامور قراردادها – مشاوره حقوقی درحقوق همسایگان – مشاوره حقوقی نفی ولد- مشاوره حقوقی اثبات زوجیت- -مشاوره حقوقی اثبات مالکیت- مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی- مشاوره حقوقی اجرای احکام مدنی– مشاوره حقوقی اعتراض ثالث- مشاوره حقوقی موجر ومستاجر- مشاوره حقوقی سرقفلی وحق کسب وپیشه- مشاوره حقوقی روابط کارگر وکارفرما- مشاوره حقوقی پرونده های اصل 49 وستاد اجرایی فرمان امام-مشاوره حقوقی بورس- بانک وبیمه- مشاوره حقوقی درهمه زمینه های حقوقی که مورد نیاز شما عزیزان باشد.)

مشاوره حقوقی اسناد تجاری وشرکتها(مشاوره حقوقی واخواست سفته- مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک وبرات وسفته- مشاوره حقوقی راههای وصول وجه چک وسفته – مشاوره حقوقی ثبت شرکت وتغییرات شرکت وتنظیم صورتجلسات شرکت- مشاوره حقوقی اجرای اسناد رسمی

مشاوره حقوقی حقوق مهاجرت( مشاوره حقوقی راههای اخذ تابعیت – مشاوره حقوقی دریافت ویزای تحصیلی – مشاوره حقوقی دریافت ویزای کاری – مشاوره حقوقی ویزای کارآفرینی،ثبت شرکت وسرمایه گذاری– مشاوره حقوقی ویزای کار ودرجستجوی کار- مشاوره حقوقی کاریابی درخارج ازکشور- مشاوره حقوقی وآشنایی باکنوانسیون پناهندگی(کنوانسیون ژنو)- مشاوره حقوقی ویزای نامزدی وازدواج وسایرمشاوره ها درامور حقوق مهاجرت وراههای اخذ ویزای قانونی)

گروه وکلای مهر وابسته به موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان ،بارایه آخرین متد های مشاوره حقوقی وهمکاری وکلای پایه یک دادگستری درایران وهمکاری وکلای کشورهای دیگر،مبتکر ارایه خدمات مشاوره حقوقی،منطبق باآخرین استانداردهای دنیا می باشد.