وکیل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی تهران

وکیل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی تهران

وکیل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی تهران


امروز با موضوع وکیل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

نحوه بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است.

این تفـاوت‌های بیـان، در برخـی از مصـادیق، به نظر منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی‌رسد و نیاز به بررسی دارد.

در مجموع با بررسی مقایسه‌ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می‌شود، برخی از جهات، بـین هـر سـه شـکایت مذکور مشترک است.

با وجود ایـن، بخـش قابـل تـوجهی از جهـات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی مـی‌شـوند ولـی در اعـاده دادرسـی موجب نقض حکم نمی‌شوند.

تعداد انـدکی نیـز صـرفاً در تجدیـدنظر و اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند.

 

نکات مهم وکیل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی تهران

مقایسه موردی جهات اعاده دادرسی و تجدیدنظر و فرجام چه مزیتی دارد؟

اثبات جعلی بودن یا اصالت مستند حکم در طرق اعتراضی فوق العاده و عادی چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

 

تقسیم ارث

چه جهات مشترکی در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی وجود دارد؟

بر اساس پرسش مکرر مخاطبان گرامی در مورد جهات مشترک لازم به تذکر است، جمع بین هر سه شـکایت مـذکور، ممکن نیست.

چون موضوع تجدیـدنظر، آرای غیـر قطعـی و موضـوع فرجـام و اعـاده دادرسی، آرای قطعی است.

بنابراین در صـورت امکـان تجدیـدنظرخواهی، توسـل بـه فرجام و اعاده دادرسی امکانپذیر نیست و بالعکس.

در عـین حـال، بـا وجـود جهـات مشترک یاد شده، در غیر از موردی که جعلی بودن سـند پـس از سـپری شـدن مهلـت فرجام اثبات می‌شود یا حکم از موارد غیر قابل فرجام باشد، امکان درخواست همزمـان فرجام و اعاده دادرسی وجود دارد.

در چنین مواردی به موجب تبصره ماده ۴۳۴ق.آ.د.م. رسیدگی به درخواست فرجام در دیوان عالی کشور تا تعیین تکلیف و رسیدگی مرحله اعاده دادرسی، متوقف می‌ماند.

۱-اثبات جعلی بودن یا اصالت مستند حکم

۲-احکام متضاد

۳-تضاد در مفاد حکم

۴-صدور حکم در غیر مورد ادعا یا بیشتر از خواسته

۵-مخالف بودن با شرع

جهات مشترک در تجدیدنظر و فرجام شامل چه مواردی است؟

  • خلاف قانون بودن رأی
  • عدم صلاحیت
  • بی‌اعتباری مستندات
  • عدم توجه به دلایل و نقص تحقیقات
  • عدم رعایت قواعد شکلی
  • سوءتفسیر قرارداد
  • فقدان شرایط شهادت

جهات مشترک تجدیدنظر و اعاده دادرسی کدام موارد است؟

دستیابی به اسناد مکتوم

حیله و تقلب

در قیاس اعاده دادرسی تجدیدنظر و فرجام، اثبات جعلی بودن یا اصالت مستند حکم چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

بند ۶ ماده ۴۲۶ق.آ.د.م. به صراحت، اثبات جعلی بودن مسـتند حکـم را از مـوارد اعاده دادرسی اعلام کرده است.

بر این اساس، اگر پس از صـدور حکـم قطعـی اثبـات شود، سندی که مبنای رأی بوده، جعلی بوده، میتوان به این جهـت درخواسـت اعـاده دادرسی کرد.

این جهت در فرجام و تجدیدنظر به صراحت، بیان نشده، اما عنوان «عدم صـحت اسناد» در ماده ۳۷۵ق.آ.د.م. و «عدم اعتبار مستندات» در بنـد الـف مـاده ۳۴۸ آن قـانون شـــامل جعلی بودن سند می‌شود.

می‌توان گفت از مهمترین مصادیق عدم صـحت و بی اعتباری مستندات رأی، جعلی بودن آن است.

بنابراین اگر مستند رأی دادگاه بدوی، سند مجعول باشد این رأی به استناد بند الف ماده ۳۴۸ق.آ.د.م. نقض می‌شود.

اگر رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر یا بدوی، بـه اسـتناد سند مجعول صادر شده باشد، چنین رأیی در دیوان عالی کشور به استناد ماده ۳۷۵ آن قـانون نقض می‌گردد.

لازم است توجه شود، جعلی بودن مسـتند حکـم، در صـورتی اعـاده دادرسـى را تجویز می‌کند که پس از صدور حکم قطعى مورد اعتراض، بـه اثبـات رسـیده و حکـم نهایى اثبات جعلى بودن آن ضمیمه دادخواست اعاده دادرسى شود.

در تجدیدنظر و فرجام، لازم نیست جعلى بودن سـند پـس از صـدور رأى مورد اعتراض اثبات شده باشد.

بلکه مواردى را در بر می‌گیرد کـه قبـل از صـدور رأى، جعلى بودن سند، اثبات شده و دادگاه صادر کننده رأى به آن توجه نکرده یا پـس از صدور رأى و قبل از دادخواست تجدیدنظر یا فرجام، جعلى بودن مستند رأى اثبـات شده باشد.

با توجه به عدم تصریح قانونگذار در تجدیدنظر و فرجـام، بـه لـزوم اثبـات جعلى بودن سند بـه موجـب دعـواى مسـتقل و قبـل از تجدیـدنظر خـواهى و فرجـام خواهى، حتى در مواردى که جعلى بـودن سـند، قبـل از اعتـراض اثبـات نشـده بلکـه تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه مدعى آن است، درخواسـت تجدیـدنظر یـا فرجـام بـه استناد این جهت امکانپذیر است.

نقض رأى در چنین مواردى، مستلزم رسیدگى دادگـاه تجدیدنظر یا دیوان کشور به ادعاى جعلى بـودن سـند و اثبـات جعلـى بـودن سـند در مرحله تجدیدنظر یا فرجام است.

وکیل فرجام، اعاده دادرسی، و تجدیدنظر شمال تهران

قبول وکالت در پرونده های فرجام ، اعاده دادرسی ، و تجدیدنظر مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۹ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره همراه وکیل آنلاین فرجام، اعاده دادرسی و تجدیدنظر

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

شماره تلفن دفتر وکیل فرجام، اعاده دادرسی و تجدیدنظر

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات

مشاوره حقوقیمقالات حقوقی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری