اعاده دادرسی جرم فرار مالیاتی

امروز با موضوع بررسی جرم فرار مالیاتی و نحوه اعاده دادرسی در پرونده فرار مالیاتی همراه شما هستیم.

یکی از جرایم مالی و اقتصادی جرم فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد است.

لزوم پرداخت مالیات در هر فعالیت اقتصادی و درآمدهای کسب شده بر کسی پوشیده نیست.

بعضی از افراد اعتقاد دارند با توجه به اینکه دولت از مالیات پرداختی در جهت توسعه اقتصادی و رشد کشور استفاده نمی کند پس بهتر است که مالیات پرداخت نکنند.

حال اینکه تا چه حد این دیدگاه و نظر، کارشناسانه و درست است به عهده کارشناسان اقتصادی است.

اما آنچه که اقتضا می کند رعایت قانون و پرداخت به موقع مالیات توسط تمامی افراد جامعه است.

هیچ یک از افراد جامعه تحت هیچ شرایطی امکان فرار مالیاتی نخواهند داشت.

هرچند تا بخشی از درآمد های اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات معاف شده است؛ اما در مواردی که قانون تکلیف به پرداخت نموده، مودی وظیفه تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی را دارد.

گاهی نیز ممکن است بین سازمان امور مالیاتی و پرداخت کننده مالیات در میزان و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اختلافاتی ایجاد شود.

مراجع خاص رسیدگی به اختلافات مالیاتی در قانون پیش‌بینی شده است.

تعدادی از این مراجع در سازمان امور مالیاتی تشکیل می شود.

وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی در این مقاله به بررسی جرم فرار مالیاتی بر اثر کتمان درآمد خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه اعاده دادرسی در جرم فرار مالیاتی و دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای جرایم مالی و اقتصادی در تهران تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع نحوه اعاده دادرسی در جرم فرار مالیاتی

آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از رای قطعی شورای عالی مالیاتی وجود دارد؟

دیوان عدالت اداری چه صلاحیتی برای اعاده دادرسی در جرم فرار مالیاتی دارد؟

آیا امکان گشودن مجدد پرونده در دیوان عالی کشور پس از اعاده دادرسی دوم هم وجود دارد؟

بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی و اعاده دادرسی جرم فرار مالیاتی در تهران کیست؟

مرجع اختصاصی حل اختلافات مالیاتی بین سازمان و مودی کجاست؟

تخلف مالیاتی یا جرم فرار مالیاتی

در مواردی که شخص درآمد خود را کتمان می کند و بر اساس درآمد غیر واقعی و هزینه های حساب سازی شده اقدام به اعلام درآمد به سازمان امور مالیاتی می نماید مرتکب جرم فرار مالیاتی شده است.

علاوه بر اینکه در قانون و بخشنامه‌های صادر شده جرائم خاصی برای کتمان درآمد و فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است از منظر حقوقی نیز این موضوع جرم و قابل رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران است.

در شهرستان‌ها نیز دادسرای عمومی صلاحیت رسیدگی به جرم فرار مالیاتی را دارد.

بر این مبنا بخشنامه هایی درباره جرم فرار مالیاتی و کتمان درآمد در سال‌های ۸۴ و ۹۸ صادر شده است را برای مطالعه در ادامه مطالعه فرمایید.

با گروه وکلای مهر تخصصی ترین گروه جرایم مالیاتی در کشور همراه باشید.

دستورالعمل شماره 517/98/200 مورخ 1398/09/10 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

عنوان: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره نحوه محاسبه مالیات مربوط به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی به منظور اعمال جریمه قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴.

ضمن تاکید بر مقررات بخشنامه شماره 17940 مورخه1384/10/12 در خصوص مصادیق درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی، در بخشنامه مذکور درآمدهای تخمینی از مصادیق درآمدهای کتمان شده تلقی نشده است.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل خلع ید از ملک

لذا صرفاً جهت محاسبه جریمه مربوط به درآمدهای کتمان شده، می بایست مالیات متعلق را بدون اعمال درآمد مشمول مالیات تخمینی محاسبه و سپس جریمه آن محاسبه گردد.

لازم به ذکر است در خصوص اعمال نرخ های مالیاتی صعودی از جمله نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ پس از اعمال نرخ مالیاتی مربوط به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی تعیین می‌شود.

مثال برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اشخاص حقیقی

معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال می باشد.

درآمد مشمول مالیات ابرازی:                                                                                                                                                            700/000/000

هزینه های غیر واقعی:                                                                                                                                                                   300/000/000

درآمد مشمول مالیات کتمان شده متکی به اسناد و مدارک:                                                                                                                    600/000/000

درآمد مشمول مالیات برآوردی یا تخمینی:                                                                                                                                            200/000/000

جمع درآمد مشمول مالیات:                                                                                                                                                           1/800/000/000

با کسر ده درصد:                                                                                                                                                                        1/620/000/000

در مهر پارسیان بخوانید :  آسمان مجازی برج ایفل

مالیات متعلقه: با اعمال نرخ ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم                                                                                                                330/000/000

نحوه محاسبه جریمه

کسر هفتصد میلیون ریال از صد و هشتاد میلیون ریال=                                                                                                                           520/000/000

اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم:

الف: برای درآمد مشمول مالیات ابرازی

درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم=                                                                                520/000/000

اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم  اصلاحی ۳۱ تیر ۹۴ ،15 درصد از پانصد میلیون ریال=                                                                 75/000/000

20/000/000 ریال مازاد 20% = 4/000/000جمعا مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی= 79/000/000

ب: برای درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه های غیر واقعی

جمع درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه‌های غیر واقعی                                                                      900/000/000=300/000/000+600/000/000

باقیمانده درآمد مشمول نرخ ردیف ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی                                                                                    480/000/000=20/000/000-500/000/000

اعمال نرخ ماده اصلاحی ۱۳۱                                                                                                                               96/000/000=20%×480/000/000

105/000/000=25%×420/000/000

مالیات درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی                                                                                   201/000/000=105/000/000+96/000/000

جریمه کتمان درآمد و هزینه‌های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل رفع سوء اثر چک برگشتی

60/300/000=30%×201/000/000

ضمنا لازم به ذکر است آن قسمت از مالیات های مربوط به درآمدهای کتمان شده از طریق صدور برگ تشخیص متمم مطالبه می گردد، کلاً مشمول جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول

در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیرقابل قبول، موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تاکنون ابهامات و سوالاتی مطرح گردیده است.

لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

یک: منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مودی در طول یکسال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.

در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر اقدام نمایند.

البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

دو: هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۹۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند.

اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده و و تحقق نیافته است.

یا مدارک مربوط به آن ها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است.

در این صورت این گونه هزینه ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مذکور هم نیستند در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

علی اکبر عرب مازار

وکیل تخصصی اعاده دادرسی جرم فرار مالیاتی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم اقتصادی و مالیاتی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اقتصادی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی مالی و بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی اعاده دادرسی جرم فرار مالیاتی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوق مهاجرت
مشاوره حقوق مهاجرت

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 200,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *