ایده دهکده جهانی، که سالها پیش توسط دانشمندان حوزه علوم اجتماعی ،مطرح شد ،درجامعه مدرن امروزی ،مصداق یافته وبه سرعت درحال رشد است .فروش کالا وخدمات به صورت آنلاین ،ودریافت آن توسط متقاضی ،به صورت غیر حضوری ،مورد تاکید بازاریابی های شبکه ای می باشد .مشاوره حقوقی وارایه خدمات حقوقی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست .دریافت خدمات مشاوره حقوقی غیر حضوری ،مورد تقاضای بسیاری از موکلین  می باشد .تردد بیش ازحد وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ ،باعث کندی رفت وآمد وتحمیل هزینه های مصرف سوخت وهمچنین عوارض جانبی ناشی از آلودگی هوا ،مشکلات بهداشتی ومعیشتی می شود .ازاین رو دریافت خدمات حقوقی به صورت غیر حضوری ،دراولویت قرار دارد .اما عده ای نیز براین باورند که  مشاوره حقوقی حضوری ورودر رو ،یکی ازبهترین نوع مشاوره های حقوقی می باشد .موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان ،با به کارگیری بهترین مشاورین درزمینه حقوق داخلی ،حقوق مهاجرت وحقوق بین الملل ،همواره امکان انجام مشاوره های حضوری حقوقی وهمچنین مشاوره های غیر حضوری حقوقی را به شما هم وطنان عزیز دارد.گروه وکلای مهر ،براساس اصل صداقت درمشاوره حقوقی وهمچنین اصل امانتداری وحفظ اسرار موکلین ومراجعین ،بنا به نتیجه نظر سنجی اخیر ،موفق به اخذ رضایتمندی حدود 92 درصد ازموکلین ومراجعین شده است.

نکاتی که درمشاوره حقوقی حضوری باید مد نظر قرار گیرد:

  • پرداختن به اصل موضوع درمشاوره حقوقی حضوری واجتناب ازطرح مسایلی که به موضوع مورد مشاوره حقوقی ارتباطی ندارد.
  • تعیین وقت قبلی کافی ،جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری ،به نحوی که تاپایان وقت مشاوره حقوقی ،امکان اخذ نتیجه مطلوب برای متقاضی وجود داشته باشد .
  • به همراه داشتن کلیه اسناد ومدارکی که نیاز به مطالعه توسط وکیل دادگستری دارد وتهیه کپی خوانا ازمدارک ومستندات(توجه داشته باشید ،هیچ گاه اصل مدارک راباخود حمل نفرمایید ،چراکه امکان دارد مورد سرقت قرارگیرد ویا مفقود شود وبدون دراختیار داشتن اصل مدارک جهت ارایه به دادگاه ،تقریبا امکان اثبات ادعای خود رانخواهید داشت ).
  • حضور درمحل مشاوره حقوقی حضوری درزمان مقرر وحتی یک ربع زودتر از وقت ملاقات .معمولا وکلای باسابقه دادگستری ،ازشما دربدو ورود ،درخواست ارایه اطلاعات وپرکردن پرسشنامه حقوقی مخصوص را می نمایند وعدم حضور به موقع شما جهت مشاوره حقوقی حضوری ،باعث تضییع وقت خودتان خواهد شد .

چه کسانی برای مشاوره حقوقی حضوری مناسب می باشند؟

  • وکلای پایه یک دادگستری که عضویت آنها درکانون وکلای دادگستری محرز می باشد،بهترین گزینه جهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری می باشند.
  • فارغ التحصیلان رشته های مختلف حقوقی وکارشناسان حقوقی که دوره های آموزشی وکارآموزی های لازم راطی کرده باشند ،نیز برای خدمات مشاوره حقوقی حضوری مناسب هستند.
  • وکلای عضو سازمان های مهاجرتی استرالیا ،کانادا و نیوزلند وهمچنین وکلای رسمی انگلستان وکانون بین المللی وکلا ،نیز برای اخذ مشاوره حقوقی حضوری درباره مهاجرت قانونی مناسب می باشند.

درمشاوره حقوقی حضوری ،ابتدا موضوع مورد مشاوره ازسوی متقاضی طرح می شود .وکیل دادگستری ومشاور حقوقی ،نسبت به بررسی مدارک ومستندات ارایه شده ازسوی متقاضی ،اقدام نموده ودرصد شانس موفقیت درپرونده ،توسط وکیل دادگستری ومشاور حقوقی تخمین زده می شود .پس ازطی این مراحل ودرصورتی که پرونده موکل ،قابلیت طرح ویاقابلیت دفاع داشته باشد ،باعقد قرارداد رسمی وکالت ،انجام کار به وکیل دادگستری سپرده خواهد شد .توجه داشته باشید مبالغی که بابت حق مشاوره وکیل می پردازید ،درهنگام عقد قرارداد(درصورتی که پرونده توسط وکیل دادگستری پذیرفته شده باشد) ازمبلغ قرارداد وکالت ،کسرخواهد شد .به محض انعقاد قرارداد وکالت ،لازم است کلیه اسناد ومدارکی که جهت اثبات حقانیت خود دارید رابه وکیل تسلیم نمایید ویا اگر مستندات دردسترس نیست ،حتما باوکیل منتخب خود مشورت بفرمایید ،ضمن اینکه با توجه به اینکه وکیل دادگستری ،محرم اسرار شما می باشد وبراساس اصول حرفه ای امکان افشای اسرار شما راندارد ،بهترین راه برای به نتیجه رسیدن پرونده ،صداقت کامل درارایه اسناد ومدارک وبیان واقعیت می باشد .

گروه وکلای مهر،تحت سرپرستی دکتر محمد رضا مهری ،وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون بین المللی وکلا وهمچنین فارغ التحصیل حقوق تجارت بین الملل وحقوق کیفری وجرم شناسی ،باعقد قرارداد رسمی باسازمانهای مهاجرتی دراکثر کشورهای دنیا وهمچنین بر اساس اختیارات حاصله ازاساسنامه موسسه ،امکان معرفی وکیل رسمی دادگستری درخارج ازمرزهای ایران به شما عزیزان را دارد .موسسه حقوقی طلیعه عدالت ومهرپارسیان ،بادراختیار داشتن بیش از صد وکیل دادگستری در سراسر کشور ،امکان تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری باوکلای طراز اول کشور رابرای شما عزیزان دارد .هم وطنان عزیز درداخل وخارج ازکشور ،می توانند باتماس اولیه بامشاورین موسسه حقوقی مهرپارسیان ،جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی حضوری با وکلا را رزرو نموده وهمچنین از طریق مشاوره حقوقی غیر حضوری باوکلا هم نسبت به طرح مشکلات حقوقی باوکلای رسمی دادگستری ،اقدام فرمایند.