نمونه لایحه دفاع خیانت در امانت

با موضوع نمونه لایحه دفاع خیانت در امانت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

خیانت در امانت از جمله دعاویی است که در آن اثبات ید امانی متهم بخش مهم دعوی را تشکیل می‌دهد و پس از آن اثبات زیان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

لذا با توجه به موارد مذکور نمی‌توان به راحتی بابت تاخیر در انجام تعهد یا هر نقض تعهدی ادعای خیانت در امانت را مطرح نمود.

در پرونده پیش رو، وکیل کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان روایتی از پرونده ای با موضوع خیانت در امانت را نقل می‌کند.

در این پرونده داماد یک خانواده که خود آموزگار نیز هست برای انجام تقسیم ارث خانواده همسرش، با وکالت کاری در حال انجام مورد وکالت بود.

در این اثنا یکی از وراث که با او خصومت شخصی دارد، وی را متهم به خیانت در امانت در خصوص اموال و ماترک متوفی می‌نماید.

البته با دفاع به موقع وکیل کیفری و پا در میانی وی قضیه ختم به خیر گردید.

در ذیل نمونه لوایح دفاع خیانت در امانت در مقطع بدوی و تجدیدنظر آورده شده است.

نکات مهم نمونه لایحه دفاع خیانت در امانت

  • در لایحه دفاعیه خیانت در امانت به چه نکاتی اشاره کنیم؟
  • در لایحه تجدیدنظر خیانت در امانت چه نکاتی لحاظ می‌شود؟
  • بهترین وکیل پرونده خیانت در امانت تهران کیست؟
  • آیا وضعیت شخصی متهم و سابقه کیفری تاثیری در صدور حکم دارد؟

ریاست عالیقدر شعبه دادگاه كیفری

با سلام و احترام

در خصوص كلاسه پرونده به شماره بایگانی شعبه 9310 كه برای یوم جاری(1394/9/5) ساعت 11 وقت رسیدگی مقرر است.

مطالب ذیل را تكمیل لایحه به شماره 941-203 مورخه ——— كه ثبت دفتر اندیكاتور آن شعبه محترم گردیده معروض میداریم:

حسب دستور قاضی محترم شعبه 1085 در راستای اصلاح ذات البین و میانجیگری و صلح و سازش مابین موكل و شكات محترم در مورخه 1397جلسه ای در دفتر اینجانب (وکیل متهم) برگزار گردید.

خانم نرگس ( همسر متوفی ) موافق صورتجلسه تقدیمی كه به پیوست لایحه تقدیم حضور می‌باشد.

مدارك مورد استنادی شكات محترم كه مدعی نگهداری آن در نزد موكل (آقای رضا) بوده است را در حضور شكات و وكیل مشارالیهما تحویل دفتر اینجانبان داده و در ازای آن رسید دریافت نموده است.

با عنایت به اینكه حسب الاقرار همسر متوفی به سبب زندگی مشترك با متوفی (منصور) كلیه اسناد و مدارك كه در صورتجلسه منعكس میباشد قهراً در نزد همسر ایشان بوده است.

بنظر میرسد كه شكایت مطروحه اساساً به سبب اختلافات خانوادگی می‌باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  مخدوش کردن پلاک خودرو

و عنصر مادی و معنوی بزه انتسابی خیانت در امانت به موكل مفقود می‌باشد فلذا مستدعی است با توجه اصل 37  قانون اساسی نسبت به صدور حكم شایسته قضایی اقدام فرمایید.

نمونه لایحه دفاع از متهم خیانت در امانت  در دادگاه تجدیدنظر

بسمه تعالی

ریاست ومستشاران  عالیقدر شعبه  دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب ضمن معرفی خویش به سمت وكیل تجدیدنظرخوانده، آقای رضا؛ موضوع كلاسه پرونده به شماره–كه منتهی به صدور دادنامه مستحكم و بدون نقص از شعبه — دادگاه كیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران به شماره دادنامه — له موكل(تجدیدنظر خوانده – آقای رضا) شده و برای یوم جاری وقت رسیدگی معین است.

مطالب ذیل را دردفاع  از حقوق موكل(تجدیدنظرخوانده) معروض می داریم:

ایراد به نحوه شهادت شهود

شكات محترم تحتِ عنوانِ اتهامی بزه خیانت در امانت، از موكل (  آقای رضا) شكایت كرده و چنین ادعا نموده اند كه:

مداركی را به مشار الیه تحویل داده اند و ایشان از استرداد مدارك اخذ شده  خودداری ورزید.

بر  صحت این ادعا نیز دو نفر كه جملگی از  همسران خودشان بوده اند را بعنوان شاهد ماجرا تعرفه نموده اند:

اقای عباس؛ همسر شاكیه؛ خانم زهرا  و 2) خانم معصومه همسر شاكی.

آقای داود كه ابتدائاً در صفحات  9و10 مضبوط در پرونده مار الذكر اطلاع از ارائه مدارك ادعایی به موكل را داشته اند.

سپس در صفحات  24و 25 پرونده مطروحه پس از صدور قرار منع تعقیب و متعاقباً، اعتراض صورت پذیرفته از ناحیه شكات و نهایتاً‌ اعاده مجدد آن به بازپرس محترم،  شهود تعرفه شده بدین نحو اظهار داشته اند كه :

…شهادت می دهیم  كه تمامی اسناد و مدارك مربوط به اموال مرحوم منصور جهت انحصار وراثت و تقسیم ما ترك تحویل متهم گردید…

شهادت تلقینی باطل و بلااثر است

نحوه شهادت شهود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

چرا كه از مؤدای شهادتشان تلقینی بودن آنِ مستفاد می گردد.

بدین توضیح كه قیدِ لفظِ  تمامی مدارك؛ عنوان عام داشته، در صورتی كه در ما نحنٌ فیه میبایست به جزئیات مدارك ارائه شده اشاره می گردید.

هیچ  دلیل و مدرك مستندی مبنی بر انتساب  بزه خیانت در امانت به موكل در پرونده موجود نیست.

از این لحاظ نیز هم عنصر مادی و  عنصر معنوی بزه معنونه مخدوش می باشد. با عنایت به این كه موافق اظهار نامه ادعایی شكات محترم،  اقلامی از جمله:

الف ) سند زمین مشهد اردهال نزد موكل است(كذب محض می باشد)

به علت فقدان سند رسمی زمین اردهال و صرفاً وجود بیع نامه عادی، كه به استناد شهادت نامه همسر متوفی در دادگاه بدوی نیز حضوراٌ اقرار به مطالب فوق نمودند.

در مهر پارسیان بخوانید :  شرایط اخذ اقامت استرالیا

فرزندش ( فرزند متوفی؛ آقای منصور )‌سند فوق الذكر نزد مشار الیهما، بوده و می‌باشد.

عدم تحویل مدارک به موکل

به هیچ وجه چنین مدركی مانند سایر مدارك ادعایی از ابتدا به موكل تحویل نشده است.

علاوه برآن زمین فوق در سال — توسط 3 نفر از ورثه كه شاكیان می باشند فروخته شده است.

ب ) سندمنزل مسكونی واقع در خیابان … شهرستان كاشان، دارای پنج سهم از 19 سهم یك دانگ می باشد.

علاوه بر اقرار خانم نرگس؛ (همسر متوفی ) نزد ایشان می باشد و كلیه وراث در سال 1395 سهم خود را در دفتراسناد رسمی شماره 16 كاشان به آقای تقی واگذار كرده اند.

ج )‌گواهی انحصار وراثت مالیات بر ارث با عنایت به اینكه وراث همگی در سال 1395 در دفترخانه اسناد رسمی16 كاشان حاضر شده و انتقال سند رسمی را از طرف مورث خود انجام داده اند.

لذا بنظر میرسد قبل از انتقال؛ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث تحویل دفتر اسناد رسمی گردیده است.

همچنین همسر متوفی اقرار به دریافت گواهی انحصار وراثت نمود.

علی رغم اینكه گواهی مالیات بر ارث را نیز یك از ورثه با مراجعه به اداره دارایی می توانند دریافت نمایند.

د) سند زمین باغ چهاردانگه

در سال 1391 از طرف اداره ثبت اسناد و املاك و در راستای اعمال ماده 146و 147 قانون ثبت؛ سند مشاعی تك برگی  آن صادر شده است را كلیه ورثه رأساً اقدام به دریافت سندهای خود از اداره مزبور كردند.

عند الاقتضاء استعلام از اداره مذكور در جهت صحت و سقم عرایضمان مورد استدعاست.

ضمنا كپی مصدق صورتمجلس عدم افراز زمین فوق الذكر كه در سال 1395 رای به عدم افراز صادر شده است.

اسامی وراثی كه سند مزبور را از اداره ثبت اسناد دریافت نموده اند موید این ادعا است كه تمامی وراث سند مشاعی خود را در دست دارند.

ذكر این نكته ضروری است كه آقای داود احد از شكات محترم، برابر سند رهنی به شماره 6559  مورخه 25/4/1392 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی  شماره؛ملك موصوف را به آقای مظفر منتقل  نمود.

(بدین استدلال كه در لحظه انتقال سندِ ملكِ متنازعٌ فیه سند مذكور قهراً نزد خودشان بوده است)

كپی مصدق سند انتقال به پیوست لایحه تقدیم حضور میباشد.

قرینه بر عدم سپردن اسناد مورد ادعای شاکی

ه) خانم معصومه موافق سند عادی كه كپی مصدق آن بپیوست لایحه تقدیم حضوراست اسناد و مدارك خود را از خانم سودابه دریافت نموده و هیچ ادعایی، نسبت به مدارك  ادعایی نمی تواند داشته باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  شکایت از کلاهبرداری های اینترنتی به پلیس فتا

و) سند مالكیت مینی بوس  علاوه بر اینكه خانم نرگس اقرار به دریافت سند دارد، كلیه وراث مینی بوس فوق را در سال 1395 فروخته‌اند.

(كه كپی مبایعنامه ای را برای همسر تجدیدنظر خوانده ارسال كرده اند كه ایشان نیز از امضاء استنكاف نموده است به پیوست لایحه تقدیم حضور می باشد)

سند منزل مسكونی خادم آباد واقع در شهریار كه شكات محترم مدعی سپردن آن به موكل می باشند.

به دلیل اینكه ملك موصوفه در مالكیت همسر متوفی خانم نرگس می باشد.

سایر ورثه هیچ حقی نسبت به ملكِ طلق مشارالیها نمی توانند داشته باشند، لذا از مانحن فیه خروج موضوعی دارد.

احوال شخصیه و سابقه کیفری شخص تاثیر در پرونده دارد.

در پایان ضمن پوزش از اطاله كلام و با عنایت به اینكه عناصر متشكله بزه خیانت در امانت مخدوش شده و قابلیت انتساب به موكل را ندارد.

اینكه نامبردگان به سبب اختلافات خانوادگی و ایذاء موكل دست به چنین اعمالی زده اند و موكل نیز از فرهنگیان فرهیخته و بدون سابقه كیفری است.

هم چنین موكل وكیل كاری 4 نفر دیگر از شكات نیز می باشد.

موافق اصل فقهی اصاله البرائه  تقاضای تایید و ابرام دادنامه بدون نقص و مستحكم بدوی مورد استدعاست.

وکیل جهت تنظیم لایحه دفاع خیانت در امانت

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع خیانت در امانت دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در خیانت در امانت.

اعتراض به رای خیانت در امانت.

اعاده دادرسی و فرجام خواهی توسط وکیل.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفری تهران.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی کیفری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی کیفری تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 150,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *