وکیل مالیاتی جنوب تهران

امروز با موضوع وکیل مالیاتی جنوب تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در حوالی پایانه مسافربری جنوب تهران ساختمانی با تابلویی بزرگ به نام اداره مالیات جنوب تهران(ساختمان بعثت ) خودنمایی می‌کند.

این ساختمان واقع در نشانی اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارائی جنب مسجد قدس می باشد.

اگر گذر شما به امور مالیات در جنوب تهران افتاد می‌توانید با وکیل مالیاتی جنوب تهران مشاوره انجام داده و پیگیری پرونده مالیاتی خویش را وکیل مالیاتی جنوب تهران بسپارید.

نکات مهم وکیل مالیاتی جنوب تهران

  • مواعد و مهلت های قانونی در ابلاغ ها و رسیدگی مالیاتی چگونه محاسبه می‌شود
  • آخر مواعد مهلت های قانونی در رسیدگی های مالیاتی چگونه محاسبه می‌شود؟
  • کدام دسته از آرا هیئت های مالیاتی قابل اعتراض است؟

آیا محاسبه مواعد در دادرسی مالیاتی از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی تبعیت می‌کند؟

بر اساس بخشنامه: 30/4/9888/33082 ؛اداره کل مالیات برشرکت‌ها درخصوص رعایت مقررات آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب مدنی راجع به مواعد ابلاغ، که به تجویز ماده 209قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه می‌باشد

اگر روز اخر مصادف با تعطیلی باشد چگونه باید اقدام کرد؟

هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز می‌شوند

مواعد چگونه در دادرسی مالیاتی لحاظ می‌شود؟

مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:

الف: بموجب تبصره ماده 239قانون مالیات‌های مستقیم

مودی میتواند ظرف 30 روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا اعتراض خود راتسلیم نماید.

حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبانماه اعتراض خود را کتبا” تسلیم کند.

زیرا روز 15 مهرماه و 16 آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود.

در مهر پارسیان بخوانید :  پرسش و پاسخ حقوقی درباره تخلفات شهرداری

درصورتیکه روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید.

ب: بموجب بند 1 ماده 247و 251ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر به شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده است.

بر این مبنا با توجه باینکه طبق ماده 612 قانون آئین دادرسی مدنی، ماه مطابق با ماه شمسی است، هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ  14 خردادماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند الف فوق تا آخر وقت روز 15 تیرماه شاکی می‌تواند شکواییه خود را به شورای‌عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یاد شده بترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود.

ضمنا” در مواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد.

با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تا آخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و در اینگونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود.

آیا ممیز کل مامور تشخیص است؟

وفق بخشنامه: 30/5/457 اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره 37/4231 مورخ 13/2/1373 و بنابصراحت بند2 ماده 247 مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده 236و ماده 237و ماده 238و ماده 250و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط ، منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل متخصص ملکی در تهران

آیا آرا هیت های مالیاتی قابل طرح در مراحل بعدی است؟

درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90و تبصره 1 ماده187 باید گفت:

راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده90و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

همچنین  درباره آراء موضوع ماده 216 باید گفت:

که اولاً  چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

ثانیاً اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است.

در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید.

حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند، این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود.

در مهر پارسیان بخوانید :  قرار رد دعوا

مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند.

چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا  از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود.

اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.

مضاف بر موارد فوق درباره آرای موضوع ماده 243 باید گفت که رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مودی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است

وکیل دعاوی مالیاتی جنوب تهران

موسسه حقوقی مهرپارسیان به صورت تخصصی با گسترده‌ترین کارگروه مشترک در زمینه دعاوی مالیاتی با حضور مبرزترین وکلا، حسابداران و حسابرسان مالیاتی آماده ارایه خدمات مشاوره حقوقی و قبول پرونده در زمینه مالیاتی است.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات مالیاتی و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره حقوقی مالیاتی جنوب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *