معرفی وکیل پایه یک دادگستری در خیابان گاندی موضوع بحث امروز است.

نگرش تخصصی به موضوعات حقوقی باعث گرد هم آمدن تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری در کنار هم ده است.

ابداع این امر با تشکیل موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان در تهران آغاز شد.

اولین گروه تخصصی وکلای ایران، تحت حمایت گروه وکلای مهر پارسیان، را در این نوشتار معرفی خواهیم نمود.

خدمات گسترده داخلی و بین المللی موسسه حقوقی مهر پارسیان موجب شد تا این موسسه خیلی زود جایگاه مناسب خود را بین موسسات و گروه های حقوقی بیابد.

این موسسه حقوقی هیچ گونه وابستگی و رویکرد سیاسی یا صنفی ندارد.

ارائه خدمات حقوقی با کیفیت بالا و قیمت مناسب هدف راه اندازی این موسسه است.

سوالات مهم در معرفی وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

چگونه می توان به موضوعات وصیت و ارث اشراف کافی پیدا گرد؟

برای جستجوی دفتر وکیل پایه یک دادگستری میدان ونک و گاندی چه اقدامی لازم است؟

محدوده گاندی جنوبی و گاندی شمالی چند دفتر وکالت وجود دارد؟

آیا امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل دادگستری در گاندی وجود دارد؟

مفاهیم کاربردی درباره نحوه تقسیم ارث

نحوه‌ی تقسیم ارث در میان ورّاث طبقه‌ی اول

پدرم دو سال قبل فوت کرد.

مرحوم یک خونه و دوتا ماشین و یک مغازه داره ما دوتا برداریم و یک خواهر و مادرم تقسیم ارث چطوری هست.؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

1.مقررات حقوقی تقسیم ارث در طبقه‌ی اول

در این طبقه، پدر، مادر و فرزندان متوفّی حضور دارند.

نوه‌های متوفّی، اگر وی هیچ فرزند دیگری نداشته باشد ارث خواهند برد.

پس اگر علی و احمد و حسن فرزندان متوفّی باشند و احمد که قبلاً فوت کرده است، فرزندانی داشته باشد، با وجود علی و حسن، به نوه‌های متوفّی(فرزندان احمد) هیچ مالی به ارث نمی‌رسد.

۲. اگر متوفّی از دار دنیا فقط یک پدر یا یک مادر داشته باشد، تمام ارث، به وی خواهد رسید.

هم‌چنین، اگر فقط یک پسر یا فقط یک دختر یا فقط یک نوه داشته باشد، باز هم تمام ارث به وی می‌رسد.

اگر فقط همسر داشته باشد، فقط شوهر تمام ارث را می‌برد و زن از شوهرش، بیش ‌از یک‌چهارم ارث نخواهد برد.

و تصمیم درباره‌ی مابقی ارث در اینجا با حاکم است.

۳. اگر متوفّی فقط پدر و مادر داشته باشد، یعنی ازدواج نکرده و هیچ فرزند یا نوه‌‌ای نداشته باشد، مادر یک‌سوم و پدر دوسوم ارث می‌برند.

اما حکمی ویژه در این‌جا وجود دارد و آن، این است که اگر متوفّی دارای دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر باشد و همه‌ی این‌ها تنی باشند یا ناتنی و از پدر وی باشند، در این صورت بنابر مصالحی، پدر پنج‌ششم و مادر یک‌ششم ارث می‌برند.

۴. اگر متوفّی، فقط پدر و مادر و همسر داشته باشد، شوهر یک‌دوم، مادر یک‌سوم و مابقی به پدرش(یعنی یک‌ششم در اینجا) ارث می‌رسد.

اگر میّت، مرد باشد، زنش یک‌چهارم و مادرش یک‌سوم ارث می‌برند و مابقی به پدرش می‌رسد.

۵. اگر متوفّی از افراد این طبقه فقط چند فرزند داشته باشد، در صورتی که فرزندانش همگی پسر یا دختر باشند، ارث را به‌صورت مساوی و اگر پسر و دختر باشند، به پسرها دو برابر دخترها ارث می‌رسد.

۶. حال اگر در کنار فرزندان، همسر متوفی هم زنده باشد و یا یکی از پدر و مادر وی هم زنده باشند، ابتدا سهم این‌ها(یعنی همه به جز فرزندان) که به‌صورت کسر است، داده می‌شود:

شوهر یک‌چهارم و زن یک‌هشتم، پدر یا مادر هم یک‌ششم و سپس مابقی ارث، به نحوی که در مورد ۵ گفته شد بین فرزندان تقسیم می‌گردد.

۷. اگر فرزندان متوفی در فرض مورد قبلی، همگی دختر باشند، دختران دوسوم ارث را بین خود به تساوی تقسیم می‌کنند و پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند.

اما اگر فقط یکی از پدر یا مادر زنده باشند، مجموع کسرها، یعنی دوسوم و یک‌ششم، کل ارث را در بر نمی‌گیرد.

و در نتیجه مابقی ارث باید به همین افراد به همین نسبت تقسیم گردد.

۸. اگر متوفّی یک دختر داشته باشد، به همراه پدر یا مادر و یا همسر، سهم هر یک از آن‌ها که در این‌جا به‌صورت کسر است، داده می‌شود:

دختر یک‌دوم، پدر یا مادر یک‌ششم و همسر اگر زن باشد یک‌هشتم و اگر شوهر باشد یک‌چهارم ارث می‌برد.

در این‌ مورد چون مجموع کسرها از ۱ بیشتر می‌شود، از سهم دختر کم ‌می‌شود.

۹. در جایی که نوه‌ها ارث می‌برند، ابتدا سهم فرزندان متوفی را با فرض زنده ‌بودن فرزندان حساب شده و سپس سهم هر فرزند به نوه‌های متوفّی داده می‌شود.

در این مورد هم نوه‌های پسر دو برابر نوه‌های دختر ارث می‌برند.

دو نفر وصی که بابت حق وصایت دو عشر را طبق وصیت حق دارند.

حال برای انجام وظیفه خود نیروی جدیدی را استخدام کنند.

حق نیروی جدید از محل عشر وصی باید پرداخت شود یا از محل بقیه در آمدها؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

١-نماینده از نظر قانون مدنی اصولا چهار قسم است:

الف:نماینده قانونی ؛شخص به حکم قانون نماینده دیگری است.

مثال به استناد ماده ١١٨٠ و ١١٨١ ق م پدر و جد پدری ولی خاص طفل محسوب می شوند.

ب-نماینده قضایی ؛شخصی به حکم دادگاه نماینده دیگری است.

مثال ان نصب امین جنین، نصب قیم، وامثالهم در قانون امور حسبی

ج- نماینده قراردادی؛شخص به حکم قرارداد نماینده دیگری است.

مثال :وکیل دادگستری

د- نماینده ایقاعی؛شخص به اراده دیگری نماینده شده است.

مثال : متولی در وقف و مثال دیگر وصی منصوب از طرف موصی که در قانون مدنی به ان وصیت عهدی میگویند.

٢-از جمع قانون مدنی و ادم میتوان به این نتیجه رسید که اصل بر این است که وکیل حق توکیل به غیر را دارد.

اما حق تفویض مورد وکالت را ندارد مگر این که اذن داشته یا اجازه بگیرد.

٣- اذن در یک چیز اذن در مقدمات و لوازم ان چیز نیز هست (ماده ۶٧١ ق م )

۴-اصل بر اجرت داشتن عمل است .(۶٧٧ ق م)

۵-حق العمل کار می تواند برای انجام معامله یا نفع امر مخارجی کرده یا هر مساعده ایی که به نفع آمر کرده اصل و منفعت ان را دریافت کند (ماده ٣۶٨ قانون تجارت)

با جمع مواد ١١٨١،١١٨٠،۶٧١،۶۶٧ قانون مدنی و مواد ۴٨ به بعد قانون امور حسبی و مواد ٣۵٨ و ٣۶٨ قانون تجارت و مواد ٣١ به بعد قانون ادم و مقدمات عقلی واصولی بالاخص تنقیح منات قطعی، می توان به این نتیجه رسید که:

هر چند برای وصی اجرت المسمی تعیین شده است.

اما وقتی برای انجام امری نمایندگی داده شده است اذن در شی اذن در لوازم و مقدمات ان امر نیز محسوب می شود.

لذا هر امری که برای انجام مورد وصایت و در راستای ان باشد.

یا جهت تهیه مقدمات ان یا از لوازم ان باشد.

بدون این که نیازی به تصریح شده باشد وصی می تواند دیگری را استخدام نموده،هم چنین اجرت شخص مذکور ارتباطی به اجرت وصی نخواهد داشت و از منابع دیگر باید تامین شود.

✅نکاتی راجب تغلیظ دیه

آیا دیه قتل نفس در ماه حرام دو برابر می شود؟

پاسخ به این سوال منفی است.

تغلیظ دیه به معنی دو برابر شدن نیست.

در صورت وجود شرایط زیر یک سوم به دیه کامل افزوده می شود.

۱/زمان موجب تغلیظ دیه = ماه های حرام ( رحب، محرم، ذی العقده، ذی الحجه ) می باشد.

۲/مکان موجب تغلیظ دیه = محدوده حرمه مکه می باشد.

۳/برای تغلیظ دیه = رفتار جانی + فوت مجنی علیه “هر دو” باید در ماه های حرام باشد.

۴/تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است.

۵=تغلیظ دیه در جانیت مادون نفس محلی از اعراب ندارد.

۶/تغلیظ دیه در جنایت اعم از عمدی و شبه عمدی ( شبیه عمد و خطای محض ) جاری است.

۷/در تغلیظ دیه فرقی بین بالغ، نابالغ، زن، مرد، مسلمان و غیر مسلمان نیست.

۸/اگر سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ دیه می باشد.

۹/اگر پرداخت کننده دیه عاقله یا بیت المال باشد نیز تغلیظ دیه محقق است.

۱۰/فاضل دیه تغلیظ نمیشود.

۱۱/دیه ای که شرکا قتل به ولی دم یا قصاص شونده میپردازند، مشروط بر این که قتل در ماه حرام باشد، میزان دیه تغلیظ میشود

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری در گاندی

مقالات تجاریمقالات ثبتیمقالات حقوق داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925