اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی


امروز با بررسی شرایط اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی همراه شما هستیم.

باز کردن پرونده مختومه و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده ای که قطعی شده است، با اعاده دادرسی امکان پذیر است.

اما قطعا وکیل با تجربه در این موضوعات از بین خیل عظیم وکلای دادگستری در ایران، سخت قابل دسترسی است.

چگونه احراز کنیم که با وکیل تخصصی پرونده اعاده دادرسی وارد مذاکره خواهیم شد؟

تا چه میزان تبلیغات بهترین وکیل اعمال ماده ۴۷۷ در فضای مجازی قابل اعتماد است؟

وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق پاسخگوی سوالات شما در زمینه اعاده دادرسی خواهد بود.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که مراتب اعاده دادرسی کیفری و حقوقی با یکدیگر متفاوتند.

سوالات مهم در بررسی اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

تجدیدنظر خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی چگونه است؟

بهترین وکیل اعاده دادرسی حقوقی و کیفری تهران کیست؟

راه گشودن مجدد پرونده مختومه و دارای رای قطعی چیست؟

کدام یک از پرونده های کیفری قابلیت اعاده دادرسی دارند؟

مشاوره حقوقی اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی برای همکاران ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.

آزادی مشروط برای محکومان به حبس

پرسش اصلی در این مقال آن است  که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است؟

یا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد؟

این امر بالاخص از این حیث می تواند برای همکاران سوال برانگیز باشد که از یک طرف در ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیامده است.

از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است!.

در پاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد؛

بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی – حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت فردی نماید.

محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رای صادره اعتراضی بعمل نیاورد.

مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر، قطعیت حاصل کند.

در چنین حالتی چنانچه بعنوان وکیل محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماییم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

چرا که، به تصریح ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد.

در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود.

چگونه یک مرده زنده شد؟

بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

بعلاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد:

«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست …»

حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛

لیکن قرار رد درخواست اعاده دادرسی در این موارد نیز از ناحیه موکل قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛

چراکه:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته است.

دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت.

بدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی (بر فرض ورود دادگاه درماهیت) قرار رد درخواست اعاده دادرسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

دادگاه حقوقی و کیفری شمال تهران

ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛

اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛

چراکه تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است.

ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است

که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد.

از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی.

تنظیم لایحه درخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری.

مشاوره آنلاین حقوقی اعاده دادرسی کیفری و حقوقی.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ می باشد.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل تخصصی اعتراض به قرار رد درخواست اعاده دادرسی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

وکیل پایه یک محدوده قلهک

نشانی دفتر وکالت تخصصی اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

تهران- میدان ونک– گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

حقوق و وکالتمشاوره حقوقیمقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری