شکایت از بنگاههای معاملات ملکی

معاملات افراد با توجه به شناخت آن‌ها از نیاز و هدف خود تعیین می‌شود و به همین جهت برای تامین رغبت و انگیزه ی خود از معاملات با دقت تمام و مشورت اقدام به معامله با یکدیگر می‌نمایند. طبیعی است در بازار معامله، همیشه طرفی به عنوان شخص دیگر قرارداد وجود دارد که می‌تواند با طرف دیگر وارد معامله گردد و به همین خاطر نسبت به شرایط معامله و موضوعات مورد نظر خود در قراردادها با یکدیگر توافق و تراضی می کنند. یکی از معاملات مطرح و مهم طرفین، معاملات ملکی است که با توجه به ارزش بالای خود طرفین در خرید و فروش ان وقت، اهمیت و دقت به سزایی را خرج می دهند.

اشخاص برای تشخیص موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ملک به بنگاههایی که در این زمینه فعالیت می کنند و تخصص دارند، رجوع می‌نمایند. بنگاههای معاملات ملکی، به عنوان واسطه در این زمینه فعالیت و با توجه به تقاضای طرفین در مورد معاملات ملکی در هر زمینه، اعم از رهن، فروش، خرید و اجاره، اقدام و مشخصات املاک مورد نظر طرفین را به آن‌ها ابلاغ می کنند تا در صورت رضایت و تمایل نسبت به ملک، واسطه ی انجام معاملات ملکی گردند.

بنگاههای معاملات ملکی به عنوان شخص بی طرف در معاملات حضور دارند که طرف معامله برای املاک طرفین پیدا می کنند و باید در این زمینه قوانین مربوط به صنف بنگاههای معاملات ملکی را رعایت نمایند. تخلفات بنگاههای معاملات ملکی در بعضی موارد دارای مسولیت کیفری و حقوقی خواهد بود. در این مقاله به بررسی شکایت از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی و مسولیت های ناشی از تخلفات معاملات ملکی که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مشاوره محمدرضا مهری، بهترین وکیل ملک تهران منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با تخلفات بنگاههای معاملات ملکی

– زمینه اصلی فعالیت بنگاههای معاملات ملکی چیست؟

– تعهدات و وظایف بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با اتحادیه معاملات ملکی چیست؟

– تعهدات و وظایف بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با مشتریان چیست؟

– مسولیت حقوقی ناشی از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی چیست؟

– مسولیت کیفری ناشی از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی چیست؟

شکایت از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی به چه نحوی است؟ بهترین وکیل امور ملکی تهران کیست؟

فعالیت بنگاههای معاملات ملکی

بنگاههای معاملات ملکی به عنوان یکی از واحدهای صنفی قانونی در زمینه خرید و فروش و اجاره و رهن املاکی که مالکین ان، به بنگاه می سپارند و برای متقاضیان املاک با توجه به شرایط مالک، طرف معامله پیدا می کنند و نقش آن‌ها به صورت واسطه می باشد، فعالیت دارند و در عوض این فعالیت، درصدی را به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون از طرفین دریافت می کنند.

بنگاههای معاملات ملکی با توجه به تقاضای مشتریان خود در زمینه پیدا کردن طرف معامله و تنظیم قراردادهای دارای کد رهگیری با موضوع اجاره، حق انتفاع، صلح منافع املاک به صورت صلح عمری، خرید و فروش املاک و همچنین رهن و ودیعه املاک فعالیت دارند. فعالیت بنگاههای معاملات ملکی به عنوان یک فعالیت تجاری و از مصادیق دلالی محسوب می گردد که تابع قوانین دلالی می‌باشد. بنابراین اشخاص مذکور تاجر شناخته می‌شوند.

تعهدات و وظایف بنگاههای معاملات ملکی

بنگاههای معاملات ملکی به عنوان یکی از واحدهای صنفی، تعهدات و وظایف مختلفی را در رابطه با شغل خود و همچنین طبق قانون اصناف دارا خواهند بود که به شرح ذیل است:

– واحد صنفی بنگاههای معاملات ملکی، برای اقدام و اشتغال به فعالیت معین خود، باید دارای پروانه کسب و مجوز لازم باشند و در صورت انقضای مدت پروانه کسب، نسبت به تمدید ان اقدام نمایند، در غیر این صورت در حکم بدون کسب خواهند بود.

– در صورت عدم فعالیت واحد صنفی بنگاههای معاملات املاک یا تغییر محل کسب بنگاه معاملات ملکی و یا واگذاری ان، باید مراتب ان به اتحادیه ابلاغ گردد؛ در غیر این صورت منجر به ابطال پروانه می گردد.

– هر واحد صنفی مربوط به بنگاههای معاملات ملکی باید حق عضویت در اتحادیه و بنگاههای معاملات ملکی را پرداخت نماید.

– هر واحد صنفی بنگاه معاملات ملکی باید صورت حسابی از خدمات و رسید به مشتریان خود تسلیم کند.

– بنگاههای معاملات ملکی، ملزم به داشتن دفتر تجارتی و ثبت معاملات خود هستند و در صورتی که اقدام نکنند از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی خواهد بود.

همه این موارد تعهدات بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با تعهد خود با اتحادیه بنگاههای املاک می باشد و در صورت تخطی، از موارد تخلفات بنگاههای معاملات ملکی خواهد بود.

تعهدات و وظایف بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با مشتریان

با توجه به اینکه فعالیت بنگاههای معاملات ملکی، پیدا کردن طرف معامله برای متقاضی در زمینه ی ملکی در مقابل دریافت اجرت معین می باشد، نوعی از مصادیق دلالی است که با توجه به قانون دلالی شغلی تجاری محسوب می‌شود در نتیجه احکام دلالی هم حاکم می‌باشد.بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با مشتریان خود، دارای وظایف و تعهداتی است که به شرح ذیل می باشد:

– بنگاههای معاملات ملکی به منزله وکیل هستند و باید غبطه طرفین را رعایت نمایند؛ به همین منظور هم باید از صحت کامل مدارک و اسناد و موضوع ملک و تعلق ملک به مالک ان آگاه شوند و در این زمینه اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

– با توجه به اینکه بنگاههای معاملات ملکی از وضعیت موضوع ملکی مالک مطلع هستند، باید در کمال صداقت اطلاعات لازم در مورد ملک را در اختیار طرف معامله قرار دهند و اگر ملک مورد نظر دارای ایرادی از جهت ادارای، شهرداری و تعمیراتی باشد، ذکر نماید.

– بنگاه معاملات ملکی حق اخذ ثمن معامله از طرفین و یا اجرای تعهد ناشی از قرارداد طرفین را ندارد، مگر اینکه در این زمینه اجازه مخصوص از طرف قرارداد داشته باشد.

– در صورت انعقاد قرارداد بین طرفین معامله ی ملکی، هرگاه سند مالکیت ملک و یا سند قرارداد، به متصدی بنگاههای معاملات ملکی تسلیم گردد، متعهد به حفظ سند مربوطه می باشد و در صورتی که سند مربوطه از بین رود، تخلف بنگاه معاملات ملکی محسوب می گردد و متعهد به جبران ان خواهد بود.

– هرگاه بنگاه معامله ی ملکی، از ملکی که به او برای تنظیم معامله سپرده شده است، سو استفاده نماید، تخلف بنگاه معامله ملکی محرز می گردد و مسولیت حقوقی خواهد داشت.

– هرگاه بنگاه معامله ی ملکی، ضامن اجرای تعهد یکی از طرفین معامله باشد، در صورت عدم ایفای تعهد، ملزم به اجرای ان و جبران خسارت خواهد بود.

– در صورتی که بنگاه ملکی، از ارزش ملک مورد معامله مطلع بوده؛ ولی اعلام نکرده باشد و به همین خاطر موجب ضرر طرف معامله شده باشد، تخلف بنگاه معامله ملکی محرز بوده است و باید از عهده ی جبران خسارت برآید.

– هرگاه بنگاه معامله ملکی، در قرارداد ملکی منتفع یا سهیم باشد، موظف به اطلاع به طرف دیگر خواهد بود، در صورت عدم اطلاع به طرف دیگر، اگر خسارتی به طرفی که اطلاع نداشته است، وارد آید، متعهد خواهد بود.

– در صورتی که بنگاه معامله ملکی، در معامله سهیم باشد، به صورت تضامنی با طرف قرارداد مکلف به اجرای تعهد خواهد بود.

 مسولیت حقوقی ناشی از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی

در صورتی که بنگاه معامله ی ملکی، از انجام وظایفی که به عنوان دلال ملکی در مقابل طرفین دارد، خودداری نماید و به نوعی مقصر شناخته شود و از این باب خسارتی به یک یا دو طرفین وارد گردد، می توان از باب مسولیت مدنی و در صورت احراز تسبیب و خسارت توسط بنگاه ملکی ملزم به جبران خسارت باشد. همچنین در صورتی که میزان حق کمیسیون مربوطه، بیشتر از تعرفه تعیین شده توسط اتحادیه باشد، ملزم به رد مازاد هستند. در صورت عدم رد امکان شکایت از بنگاههای ملکی وجود دارد.

 مسولیت کیفری ناشی از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی

بنگاههای معاملات ملکی در رابطه با وظایف کاری خود در بعضی موارد اگر دارای سونیت باشند، ممکن است که اقدام آن‌ها، مستوجب مجازات کیفری با توجه به عمل انجام گرفته باشد که به صورت ذیل می باشد:

– هرگاه بنگاه معامله ملکی، در سند مالی تعهد آور و یا ملکی که توسط طرفین قرارداد به عنوان امین به او سپرده شده است، سو استفاده نماید، از باب خیانت در امانت، مشمول تخلفات بنگاههای معاملات ملکی می‌شود.

– هرگاه بنگاه معامله ملکی، با استفاده از وسایل متقلبانه، ملک دیگری را به عنوان ملک قرارداد معرفی نماید و بدون اینکه قصد معامله ای باشد و وجهی اخذ نماید، محکوم به مجازات انتقال مال غیر خواهد بود.

– در صورتی که معاملات مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان که طرفین ملزم به تنظیم ان در دفاتر اسناد رسمی هستند، توسط بنگاههای معاملات ملکی، تنظیم گردد، مشمول تخلفات بنگاههای معاملات ملکی خواهد بود که مجازات ان برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شود.

شکایت از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی

با توجه به دامنه تعریف شده در باب مسولیت های حقوقی و کیفری ناشی از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی، طرفین معامله می‌توانند، در صورت احراز تقصیر و یا سونیت بنگاه معامله ملکی، به مراجع حقوقی شکایت نمایند.

یکی از مراجع شکایت از تخلفات بنگاههای معاملات ملکی، سازمان تعزیرات حکومتی است. در صورتی که بنگاه معاملات ملکی دارای پروانه کسب نباشد و یا باطل شده باشد و یا در مواردی اقدام به گران فروشی خدمات(دریافت مازاد حق کمیسیون)نماید، منجر به اخطار، تعطیلی و نصب پارچه و یا ابطال پروانه کسب می‌شود.

در مواردی هم که اقدامات بنگاه معامله ملکی، از جهت تقصیر و سهل انگاری، موجب مسولیت مدنی و حقوقی گردد، بر حسب میزان مطالبه خسارت، رسیدگی به شکایت از بنگاههای معاملات ملکی، شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی می‌باشد.

در صورت احراز سونیت و قصد مجرمانه بنگاه معامله ملکی، به جهت ارتکاب جرایم خاص و مالی، مرجع رسیدگی دادسرا و دادگاه‌های کیفری خواهد بود.

وکیل متخصص شکایت از بنگاههای معاملات ملکی

موسسه حقوقی بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به مدیریت محمد رضا مهری قاضی سابق دادگستری به همراه تیم تخصصی وکلای مهر پارسیان در زمینه شکایت از بنگاههای معاملات ملکی، و قبول پرونده‌های ملکی اقدام به مشاوره و قبول وکالت می‌نماید.

مقالات ثبتی

۱۸ دیدگاه

 • با سلام ،ما یه خونه خریدیم که بنگاهی با هزار حیله و فریب خونه رو به ما نشون داد و با بازار داغی سریع خونه رو به ما چسبوند بعد از این که سند زدیم فهمیدیم خونه به نام زن خودش بوده و در واقع فروشنده ای که اومده بود و خونه رو فروخت زنش بوده و خونه مال خود بنگاهی بوده،خونه مستاجر داشت و بعد چهار ماه بدون این که به ما اجازه بدن دوباره خونه رو ببینیم ،خونه رو تحویل گرفتیم ولی یه خونه داغون .حالا تکلیف چیه ؟آیا میشه از بنگاهی شکایت کرد؟

 • سلام بله امکان طرح شکایت هست
  شمارتون رو بفرمایید مشاورین مهر پارسیان باهاتون تماس میگیرن

 • با سلام، یک ملک ما فروختیم به ارزش یک میلیارد و نود میلیون تومن، بنگاه طوری صحبت کرد با ما که حدود قیمت ملک شما بیشتر از یک میلیارد و پنجاه نیست و بیشتر از این مبلغ مشتری پیدا نمیشه، بعد به ما گفت من هرچقدر از یک و پنجاه بیشتر فروختم بعنوان سهم ما لحاظ شود، ماهم بصورت مکالمه ای پذیرفتیم، (به تصور اینکه پنج میلیون تا ده میلیون نهایتا بیشتر بتواند بفروش برساند), حالا ک معامله یک و نود انجام شده، چهل میلیون از پول خونه رو بعنوان کمیسیون نزد خودش نگه داشته، ایا میتوان این موضوع را پیگیری کرد و شکایت نمود؟

 • سلام به محض شکایت از بنگاه ایشون مکلف هستند که وجه معامله رو به شما پرداخت کنن. تعرفه معملات املاک مشخصه و تو موضوع شما کمتر از پنج میلیون به عنوان حق الزحمه بنگاه لحاظ میشه

 • سلام بنده ملکی را در پرند خریدم و فروشنده پسر املاکی هستش و ۲۵ اردیبهشت قرار محضر داریم و همچنین داخل قولنامه قید شده مدارک داخل املاک به امانت است املاک متعهد شده جهت اخد وام بانکی با بنده همکاری کند ولی الان اسناد را نمیدهد و همکاری نمیکند. البته شماره صنفی هم ندارد.
  چه کار باید کرد؟
  ۰۹۱۲۶۸۳۶۷۴۰

 • سلام
  بنگاه دار قولنامه را به بنده نمی داد و بعداز چند ماه از طریق تعزیرات گرفتم .شروط بنده را ثبت نکرده و موارد مهم حقوقی در رابطه با ساقط کردن خیارات غبن را روشن و نخوانده است حتی قولنامه را در لحظه خود نداده تا بنده در روز اول یا تا ۷۲ ساعت متوجه ان نشوم و فسخ کنم
  و از انجام تعهدات خریدار برای پرداخت ثمن خودداری و مانع و به نوعی میترساند
  ایا راهی هست تا مبایعنامه را باطل کنم ناگفته نماند بنده حدود ۹ درصد از ثمن را گرفته ام

 • سلام برای مشاوره دقیق و پاسخ به سوالتون حتما باید قرارداد و قولنامه توسط وکلای ما مطالعه بشه

 • با سلام و احترام ،
  احتراما به استحضار می رساند که فردی به اسم آقای رضا طاهری با شماره موبایل ‭۰۹۱۲ ۱۲۰ ۷۴۴۲‬ و با همدستی خانمی به نام فاطمه آقایی علی آبادی به شماره موبایل ۰۹۱۲۶۰۴۴۶۰۱ با عناوین مختلف مثل ارتباط با مسئولین امنیتی و رییس اتحادیه املاک اقدام به ثبت آگهی اجاره آپارتمان در سایت دیوار و شیپور می کنند و جهی را دریافت می کنند و برای عقد قرار داد به بنگاه دیگری می فرستند و بعدا متوجه می شویم که متراژ واحد حداقل ۲۰ متر کوچکتر بوده و هیچ امکانات گرمایشی و سرمایشی ندارد و هر وقت اعتراض کنیم با تهدید و ارعاب جواب می کنند و اظهار می کنند که مبلغ ودیعه را بعد از تخلیه و تحویل کلید می دهند و حداقل دو ماه زمان می برد و بنده دومین مشتری هستم که به ای شکل رفتار می کنند و مشتری اول هم استاد دانشگاه تهران می باشد که به همین شیوه کلاه برداری کردند و بنده هم فرهنگی هستم ، به هر جایی اعتراض می کنم توجهی نمی کنند لطفا اقدام عاجل بفرمایید تا از شر این افراد خلاص شویم
  با احترام

 • باسلام
  یک واحد آپارتمان که به نام من و دوستم بود هرکدام ۳دانگ درداملاکی فروختیم و معامله رو روز اول باشرایط اینکه نصف پول پرداخت و بقیه دوروز دیگر بصورت دوستانه صحبت شده اما از قرار در قولنامه نوشته نقدا پرواخت گردید درحالی که نصف پول مانده و در مراجعه به املاکی از دادن قولنامه به ما بهانه میاره و نمیده درحالی که خریدار تمام پول را به بنگاهی داده و ماهم سند رو دادیم تا فرداش بریم وکالت فروش بزنیم و ما هم چون پول نگرفتیم وکالت نزدیم .حالا راچاره چیه؟؟ممنونم

 • سلام
  من از پرند ی واحد آپارتمان خریدم .بنگاهی باسرگرم کردن من اجازه رو در رو شدن با صاحب خانه رو نداد ..و برای خودشان قولنامه درست کردن و انگار اون صاحب خانه قول نامه ای فروخته به بنگاهی…بعد سند خوردن سند۵برگی مهر از دادن قول نامه خودداری میکنه چکار کنم .چون قولنامه نباشه طرف فوت کنه یعنی من صاحب اون خانه نیستم ..لطفا راهنمای کنید

 • سلام باید مدارکتون توسط وکیل بررسی بشه و حتما نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی ملک و قرارداد هست.
  در صورت تمایل وقت مشاوره رزرو کنید

 • سلام . در اجاره مغازه تعهدات بنگاهی چیست ؟ ایا نباید در حضور دو طرف مغازه رو تحویل دهد . آیا نباید بابت انشعابات تسویه را بگیرد به مستاجر بدهد . یا فقط وظیفه اش نوشتن اجاره نامه هست

 • سلام وظیفه بنگاه معاملات املاک نگارش قرارداد و توافقات طرفین هست.
  تحویل گرفتن و یا تسویه حساب به عهده موجر هست که در صورت خودداری باید به دادگاه مراجعه کنید و بنگاه تکلیفی نداره

 • سلام من یه واحدمسکن مهرمشاوراملاک بهم معرفی کردوخریدم ومبلع۲۰ میلیون انراتوسط کارتخوان بنگاه پرداخت کردم ومابقی رایه چک یکماه دادم وکمیسیون بنگاه راهم پرداختم که متصدی املاک گفتن چک دومتون که پاس شدمبایعه راتحویلتون میدم که تواین مدت قیمتابالارفتن وفروشنده باتبانی بنگاه یکطرفه معامله رافسخ کردن وبافروشنده به اصناف رفتن وباسیاه نمایی وحیله گری که خریداربه دلیل اینکه وجه چکشون بحساب نیست معامله فسخ شدبنده نمیدونم چیکارکنم مبایعه نامه راهم بهم نمیدن که شکایت کنم اصنافم اهمیتی نمیده چون تاحدودی بابنگاهیه اشناس من اظهارنامه هم به بنگاه براتحویل مبایعه وبه فروشنده هم اظهارنامه انجام تعهدات فروشنده ارسال کردم ولی حریفشوت نمیشم اگه میشه خواهشاراهنمایییم کنیدچیکارکنم

 • سلام تنها راه چاره شما شکایت از بنگاه بابت عدم تحویل قرارداد هست.
  بدون امضای شما نمیتونن معامله را اقاله کنن و فسخ نیاز به تایید دادگاه داره
  برای مشاوره میتونین از طریق آنلاین و یا تلفنی وقت رزرو کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925