امروز با موضوع وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

کیفر و مجازات مرتکب باید عبرت همه کسانی باشد که ممکن است از اندیشه به عمـل گـذر کرده و مرتکب شوند.

سپس کارکرد پیشگیری خاص، یعنی کیفـر مرتکـب، بـه گونـه ای کـه موجب انصراف وی از تکرار رفتارهای مجرمانه اش گردد، مطرح می‌شود.

در این حالت، فرض بر این است که هرچه مجازات شدیدتر باشد، اثر بازدارندگی آن بیشتر خواهد بـود.

سـرانجام سومین کارکرد خنثی سازی است.

این کارکرد به دنبال کاهش توان و امکان ارتکـاب اعمـال مجرمانه به صفر می باشد، خواه به صورت موقت، خواه دایم.

آیا به وکیل جرایم اقتصادی در تهران نیاز دارید؟

بـه عنـوان مثـال کیفـر مـرگ و زندان ابد ابزاری است بـرای سـلب تـوان ارتکـاب و قـرار دادن آنـان در حـالتی کـه امکـان صدمه زدن نداشته باشند.

به عبارت دیگر، عدالت اقتضا می‌کند کـه حقـوق کیفـری در اصـول، رویکـرد و پاسخ های خود بر پایه تحولات همه جانبه اجتماعی، علمی و حقوق بشری سده بیست ویـک، بازنگری و بسیاری از آنها را در پرتـو متنـوع شـدن جـرایم، مجـازات‌هـا و مجـرم در قالـب راهبردی افتراقی بازتعریف کند. افتراقی سازی به لحاظ تاریخی ابتدا به صورت دوقطبی (جرایم عادی- خطرنـاک) و بـا گذر زمان با واردکردن موقعیت جنایی، که آماج بزه دیده جزء آن محسـوب مـی شـود، در محتوای برنامه های خود، علاوه بر جرم و مجرم، دارای هندسه سه ضلعی شـد. بـدین ترتیـب، افتراقی سازی تقنینی سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار:

1ـ گونـه شناسـی جـرایم

2ـ گونه شناسی بزهکاران

3ـ گونه شناسی بزهدیدگان و موقعیت های مشرف بر ارتکـاب جـرم صورت میگیرد.افتراقی سازی سیاست جنایی بر اساس گونه شناسی جرایم درقلمرو فساد اداری مـالی، به شکل پیش بینی قوانین کیفری ماهوی و شکلی خاص وفساد مالی، معمولاً خارج از قانون مجازات صورت می‌گیرد.

در این مقاله به همراه دکتر محمدرضا مهری وکیل جرایم اقتصادی به بررسی ابعاد مختلف جرایم اقتصادی در ایران می‌پردازیم.

نکات مهم وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران

دفتر وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران کجاست؟

بهترین وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران؟

بررسی فساد:

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران توضیح داد

فساد از لحاظ لغوی به معنای تباهی و در هم شکستن یک مجموعه و از لحـاظ اصطلاحی به معنای بد کار کردی صاحب منصبان از موقعیت دولتـی بـرای مقاصـد شخصـی است.

تاریخچه بحث راجع به مفهوم فساد و ضرورت مبارزه بـا آن بـه هـزاران سـال پـیش است به ویژه در قانون نامه ها، از جمله قانون نامه حمورابی باز میگردد. فساد در معنـای تبـاهی در در هر حال،  نوشته های ارسطو و  افلاطون پیرامون عدالت و اخلاق نیـز بـه چشـم مـی‌خـورد.

برای پرداختن به هر موضوع، ابتدا باید مفهوم و ماهیت آن را مشخص کرد.

با کنارهم گذاشتن تعاریف و مصادیق مختلف از یک پدیده، در نهایت میتوان به یک تعریف و حداقل برداشت دست پیدا کرد.

خصوصاً آن که برخی نهادهای رسمی و غیر رسمی بین المللی نیز بر این مبنا اقدام به ارائه تعریف می‌کنند که به حل مشکل کمک کند.

روش ما نیز در بیان تعریف و مفهوم فساد به همین صورت بوده است.

شناخت فساد

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران بیان کرد

مفهوم لغوی و اصطلاحی (کاربرد اهل فن) اگرچه به یکدیگر نزدیک هستند و به عبارت دیگر دور از یکدیگر نیستند، آنچه در اسناد و پژوهشهای مربوطه تحت مفهوم لاتین بحث را تشکیل میدهد. این تفکیک در حقوق داخلی  شده است، جزء خاصی از مفهوم کلی فساد چندان شناخته شده نیست.ریشه لغت  Corruption از فعل لاتین به معنی شکستن چیزی ذیل لغت Corruption تعاریف زیرآمده است: آمده است.در فرهنگ حقوقی گمراهی، تباهی یا معیوب کردن کمال، درستی و اصول اخلاقی، خصوصاً اخلال در امر انجام صحیح وظایف از سوی یک کارمند دولت به واسطه رشوه؛ عمل انجام دادن برخی کارها به هدف دادن برخی امتیازات در تناقض با وظیفه کارمند و حقوق دیگران؛ سوءاستفاده کارمند یا امین از مقام و موقعیت برای ایجاد منافع خواه برای خود یا دیگری برخلاف حقوق سایران.

اما معادل کلمه Corruption در زبان فارسی کلمه «فساد» به فتح ف، به لحاظ لغوی یک کلمه عربی است که از ریشه فسد بفسد وفسد فسادا فسودا، به معنی خرابی، خروج هر چیز از حالت طبیعی و صحیح آن و ضدصلاح(درستی، راستی) به کار رفته است. همچنین درفرهنگ لغت عربی، واژه فسد به معنی خلاف مصلحت برمیگردد و جمع مفاسد است. فاسد و مفسد اسم فاعل هریک از آنها را تشکیل می‌دهد.

نگاه قرآن به مسئله فساد مالی

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران شرح داد

در آیه 11 سوره بقره هر دو واژه از ریشه فساد و صلاح به کار رفته است؛

آنجا که در بیان خصوصیات منافقان میفرماید:« و اذا قیل لهم لاتفسدوا فیالارض قالو انما نحن مصلحون»: و چون به آنان گفته شود در [این] سرزمین فساد نکنید، گویند ما که اهل صلاحیم. همچنین آیه 12 سوره بقره در جواب ایشان میفرماید:« الا انهم هم المفسدون و لکن لایشعرون»: بدانید که ایشان اهل فسادند ولی خود نمی‌دانند.

در 49 آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژه فسد راغب، فساد را به معنای خارج شده شی از حالت اعتدال دانسته و  استعمال شده است می‌نویسد:« الفساد خروج الشیء عن الاعتدال، قلیلا کان الخروج عند او کثیرا و یضاره الصلاح و  یستعمل ذلک فی النفس و البدن الشیاء الخارجه عن الاستقامه». به نظر می‌رسد تعریفی که راغب از فساد ارایه می‌دهد، تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد.

دادسرا و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در تهران کجاست؟

تتبع در آیات قرآن کریم نیز مؤید کلام راغب است. زیرا با وجود آنکه فساد در آیه «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» (روم41 :به خاطر کار و کردار آدمیان تباهی در خشکی و دریا پدیدار شده است) به معنای قحطی و یا تباهی، و در آیه « للذین لایریدون علو فیالارض و لافساد» (قصص83 :برای کسانی که نمیخواهند در زمین سرکشی و تبهکاری کنند) به معنای سرکشی به کار رفته است. اما قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.

با توجه به معنای لغوی فساد می‌توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین و مقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاحند از مصادیق فساد برشمرد. اما در برخی از آیات قرآن، کلمه مفسد در خصوص افرادی به کار رفته که در روابط اقتصادی خود با مردم مرتکب عدم صداقت می‌شوند و آن شامل مواردی است که امروزه مصادیق آن را در قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان تقلب در کسب و گرانفروشی و کمفروشی می‌یابیم.

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران توضیح داد

به عنوان مثال در آیات 181 تا 183 سوره شعرا چنین آمده:

« اوفوا الکیل و لاتکونوا من المخسرین؛ وزنوا بالقسطاس المستقیم؛ ولاتبخسوا الناس اشیاءهم و لاتعثوا فیالارض مفسدین».: یعنی پیمانه را تمام دهید و از کمفروشان مباشید؛ با ترازوی درست بسنجید و به مردم اجناسشان را کم مدهید ودر این سرزمین فتنه وفساد برپا مکنید.

مشابه همین آیه شریفه در آیه 85 سوره اعراف. با ذکر عبارت«لاتفسدوا» نیز تکرار شده است.

آنجا که میفرماید:« و به سوی [قوم] مدین، برادرشان شعیب را [فرستادیم] که گفت ای قوم من! خداوند را که خدایی جز او نداریم بپرستید، به راستی که حکم روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است؛ پس پیمانه و ترازو را، درست بدارید[ و تمام بدهید] و به مردم اجناسشان را کم ندهید و در این سرزمین پس از اصلاحش، فتنه و فساد نکنید که اگر مؤمن باشید، این برایتان بهتر است». کما اینکه سوره« مطففین» (کم فروشان) به طور کامل، در مقام حرمت کم فروشی و تحذیر مردمان از این امر، با اشاره به حسابرسی ایشان در جهان آخرت بیان شده است.

در زبان فارسی نیز در مقابل کلمه فساد به واژه های تباه شدن، تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو ولعب اشاره شده است.

در فرهنگهای عربی عموماً فساد با فتح ف مشاهده می‌شود.

اما مرحوم علی اکبر نفیسی در مقابل فساد علاوه بر در زبان عربی همچون زبان است اما از لحاظ معنایی تمایزی بین آن دو قایل نشده است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین جرایم اقتصادی در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل دعاوی بانکی تهران

تهران- میدان ونک– خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی تهران

بدون دسته بندیمقالات تجاریمقالات ثبتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925