وکیل ملکی تلفنی

وکیل ملکی تلفنی

وکیل ملکی تلفنی


با معرفی وکیل ملکی تلفنی همراهتان هستیم.
آیا وکالت در فروش ملک به منزله فروش است؟
برای مشاوره با وکیل ملکی تلفنی چه اقدامی لازم است؟
اگر متراژ آپارتمان خریداری شده کمتر از میزان مبایعه نامه (قرارداد دست نوشته خرید و فروش ملک) باشد چه باید کرد؟

همراه گروه وکلای تخصصی ملکی تهران باشید.

نمونه رای (مبنای مطالبه ثمن (مبلغ قراردادی) از وکیل در فروش)

اگر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن ( قیمت مورد معامله) واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن (قیمت) مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.

اصل بر این است که شخصی که وکیل در خرید و فروش می‌باشد وکیل در تحویل گرفتن مورد معامله نیست مگر اینکه در ضمن وکالتنامه این اختیار به او اعطا شده باشد.

بنابراین از نکاتی که در هنگام خرید و فروش باید به آن توجه شود این مورد است که چنانچه ملکی با وکالتنامه خرید و فروش شود، وکیل، وکالت در دریافت مبلغ قرارداد یا تحویل مورد معامله را دارد یا خیر.

رای بدوی (نخستین) قطعی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره ۱۳–۶۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ دفتر … تهران به انضمام (همراه) کلیه خسارات قانونی.

وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته:

۱. موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع (مشترک) از شش  دانگ یک باب مغازه ملکی خود به  انضمام حقوق صنفی سرقفلی (حق شهرت و پیشینه) پلاک ثبتی ۲۵/۸–۰ بخش ۱۱ تهران را به خوانده داده است.

مطالبه ثمن معامله

۲- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول (اموالی که نتوان آنها را جابجا نمود، مثل خانه و زمین) ۱۴۴۰۵۲ مورخ ۳۰/۶/۸۹ دفتر … با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع (مشترک) از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود در آورده است.

در متن سند فوق  الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است.

جستجوی وکیل محدوده شمال تهران

مستنداً به ماده ۶۶۸ قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.

دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع (شنیدن) اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه (دقت) در آن، نظر به اینکه:

مستندات رای دادگاه در فروش وکالتی

اول:

به موجب سند قطعی به شماره ۱۴۴–۵۲ مورخ ۳۰/۶/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع (مشترک) از شش دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت ۵۷/۱۹ متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ۲۵ فرعی از ۸–۰ اصلی مفروز (جداشده) و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران به موجب وکالتنامه به شماره ۱۳۷۵۶۱ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ دفتر … تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است.

دعوای استرداد ثمن معامله

لذا به موجب وکالتنامه فوق خوانده دعوی (خواسته) با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق‌الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش در آورده است.

نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک (مالک شدن) عین (مال) به عوض (قیمت) معلوم، لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلا تردید (بدون شک) است.

بنابراین آن جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض (واگذاری) از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده ۶۶۸ از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است.

لذا رقمی که به عنوان ثمن بیع (بها و قیمت مورد معامله) در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است.

لذا قیمت عادله واقعی ملک محسوب نمی‌گردد.

با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است.

همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد.

لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت (به شماره ثبتی) به شماره ۶۷۹ مورخ ۴/۳/۹۲ ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵/۴ ریال تعیین و محاسبه نموده است.

نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است.

وکیل فسخ معامله ملک

چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد.

لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده.

چگونگی ابطال شناسنامه

بنابراین با استناد به ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵/۴ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۲ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۸۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی (نخستین) در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به (آنچه در مورد آن حکم داده شده) است.
رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

حق فسخ در معامله ملک

اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟

یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میزان و ارقام واقعی است.
به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده نموده:
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ (از بین بردن) معامله را خواهد داشت.

اگر معلوم شود که بیشتر است بایع (فروشنده) می‌تواند آن را فسخ (از بین ببرد) کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه (کاستی) تراضی (توافق) نمایند.

بهترین وکیل ملک در تهران

تشریح ماده ۳۵۵ قانون مدنی

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع (خرید و فروش) است.

بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد.

در صورت فقدان آن، مشروط‌ له (کسی که شرط به نفع او شده است) صرفا حق فسخ دارد.
باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول (اموالی که می‌توان آنها را جابجا نمود، مثل خودرو) نیز مصداق پیدا می‌کند.
برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله تجزیه ناپذیر است.

ثمن (قیمت) در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد (بر هم زدن قرارداد) مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی (توافق) قرار گرفته، ولی ثمن (قیمت) برای کل مبیع (مورد معامله) بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ قانون مدنی، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه (کمی) تراضی (توافق) کنند.

الزام به ثبت تقسیم‌نامه

مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

ولی چنانچه ثمن (قیمت) معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع (مورد معامله) در مقابل جزء معینی از ثمن (قیمت) قرار دارد.

در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد (پس دادن) مبالغ اضافه پرداختی ثمن (قیمت) را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند.

ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن (قیمت و بها) ندارد.

(نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)

تفاوت عقد لازم (غیرقابل فسخ)

با عقد جایز ( قابل فسخ و به هم زدن)

عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد، مانند عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره و …
مثلاً بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است.

آدمی که کسی را وکیل خود انتخاب کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را به هم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست.

اصل در عقود (قراردادها) لازم بودن است. مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح کرده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد”

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع (لازم‌الاجرا) است مگر اینکه برضای طرفین اقاله (با توافق یکدیگر قرارداد را از بین ببرند) یا به علت قانونی فسخ شود نیز موید (تایید کننده) این اصل می باشد.

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند می‌توانند آنرا برهم زنند مانند عقد وکالت، عقد ودیعه (امانت‌گذاری) و …

عقد جایز با فوت هر یک از طرفین و همچنین هر یک از آنان در مواردی که رشد شرط اعتبار عقد باشد منفسخ (از بین می‌رود) می‌گردد.

عقد جایز را چنانچه ضمن عقد لازم باشد نمی‌توان برهم زد مگر آنکه عقد لازم مزبور به‏ علتی از علل فسخ یا اقاله (توافق برای از بین بردن توافق) شود.

در صورتی که عقد نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد عقد مختلط گفته می‌شود.

مانند عقد رهن، معذلک این عقد به فوت یا جنون طرفین یا یکی از آن‌ها منحل نمی‌شود….

نرخ دیه سال 1400 تعیین شد

اگر آپارتمان خریداری‌ شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد، تکلیف چیست؟

واحدی ۸۰ متری به صورت پیش‌فروش خریداری کردم، اما هنگام تحویل آن متوجه کمبود ۶ متری متراژ آن شدم. در این رابطه با فروشنده اختلاف پیدا کرده‌ام.لطفاً راهنمایی کنید چه اقدامی باید انجام بدهم؟

پاسخ وکیل ملکی تلفنی:

بر اساس ماده ۷ قانون «پیش‌فروش ساختمان»، اگر ساختمانی پیش‌فروش شود و متراژ واحد پیش‌فروش‌شده بیش از پنج درصد کمتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد، «پیش‌خریدار» حق فسخ (بر هم زدن) قرارداد را دارد.

اگر تمایلی به فسخ ندارد، «پیش‌خریدار» مستحق بازپس‌گیری مازاد قیمت بر مبنای قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از «پیش‌فروشنده» است و نه قیمت مندرج در قرارداد.

بنابراین شما می‌توانید قراداد پیش‌خرید آپارتمان مذکور را فسخ کنید یا بر اساس متراژ واقعی ملک، مازاد آنچه را که پرداخته‌اید مطالبه کنید.

نمونه رای (مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع)

چکیده:

منظور از «غرامات» همان خسارتی است که به دلیل مستحق للغیر (متعلق به دیگری) درآمدن مبیع (مورد معامله) به مشتری وارد شده است.

ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن (قیمت) در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، ثمن (قیمت) همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شد.

بنابراین قدر متیقن (مورد یقین) رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن (قیمت) با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳

رای دیوان
اولاً: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نظر شعب‌ه‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن (قیمت) همان معامله تلقی نموده است.

شماره موبایل وکیل ملکی در تعطیلات

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قبل مستحق للغیر (متعلق به دیگری) درآمدن مبیع (مورد معامله) به مشتری وارد شده است.

ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن (بها و قیمت)، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی (ذهنی) از آن معامله، لحاظ کرد.

والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است.

در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن (قیمت) با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مطالبه کاهش ارزش پول

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

لیست بهترین وکلای ملکی

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

حق فسخ در معاملات

صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک (در صورتی که مال مورد معامله متعلق به دیگری باشد، ضامن و مسئول می‌باشد) و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ خروج موضوعی دارد.

بنابراین مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء (روش) تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد.

این مورد را نمی‎توان با غاصب (شخصی که بدون داشتن حق ملکی را تصرف می‌کند) یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام (تأیید) نیست.

چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار – عضو معاون

عبداله‌‌‌‌‌‎پور – میر مجیدی – صدقی

مستحق‌للغیر چیست؟ هرگاه مالی معامله شود و پس از معامله مشخص شود که مال معامله شده، متعلق به فرد دیگری به جز فروشنده باشد، مال مستحق‌للغیر می‌باشد.

مبیع چیست؟ به مالی که به موجب قرارداد خرید و فروش می‌شود مبیع گفته می‌شود.

وکیل در سعادت آباد ، وکیل ملکی سعادت آباد

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۳۸ امتیاز)

۸ دیدگاه

 • سلام. وقت بخیر. یک سوالی داشتم از خدمتتون. من و خانمی با هم ازدواج موقت کرده‌ ایم و به او قول داده ام تا خانه ای که در آن زندگی می‌کنیم را به نام او کنم. آیا می‌توانم کاری کنم که من را از خانه بیرون نکند؟

  • سلام. شما می‌توانید با مراجعه کردن به دفتر اسناد رسمی، ملک را صلح عمری کنید. در مواردی که افراد ملک خود را به همسر خود صلح عمری می‌کنند، تمام منافع ملک تا زمانی که خود فرد در قید حیات است متعلق به او می‌باشد و بعد از فوتش، ملک به همسرش منتقل می‌شود.
   با گروه وکلای بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
   ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

 • سلام مهری خدا دوست هستم  از تبریز تماس گرفتم خدمتتون و با مشاوره و با مشاوره با آقای محمد علی مهری  خداروشکر مشکل ما حل شد. از شما بابت راهنمایی خوبتون ممنونم.

 • باسلام و احترام. من صرفا فقط یک سوال دارم. من یه ملکی داشتم که معامله اش کردیم و بعد قولنامه نوشتیم، و من مبلغ۴۰میلیون هم دریافت کردم بعد خریدار، منصرف شد، ما تو قرارداد مبلغ ۱۰۰ میلیون به عنوان خسارت فسخ قرارداد نوشته شده حالا من می‌تونم این مبلغ و به عنوان خسارت بگیرم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله امکان مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی وجود دارد و شما باید دادخواست مطالبه خسارت فسخ بیع را اقامه نمایید. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *