تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

امروز با موضوع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان همراه شما هستیم.

با توجه به گسترش زندگی شهری و آپارتمان نشینی، در یک ساختمان افراد و خانواده های متعددی سکونت دارند.

برای تمام کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند، این حق وجود دارد تا در سهم اختصاصی از آپارتمان، به هر نحوی که می‌خواهند، دخل و تصرف داشته باشند و می‌توانند تحت هر عنوان اعم از مالک یا مستاجر به اقامت و سکونت در واحد مسکونی بپردازد.

آپارتمآن‌ها را می توان مجموعه ای از قسمت های اختصاصی و مشترک یا مشاع نامید که برای هر یک از ساکنین قانونی ان وجود حقی مفروض است.

باید هم برای استفاده بهینه از قسمتهای مشترک، هزینه‌هایی را هم پرداخت کنند.

قسمت های مشترک یا مشاع متعلق به هریک از ساکنین آپارتمآن‌ها می باشد می‌توانند در قسمتهای مشترک هر کدام از آن‌ها به میزانی که در هئیت مدیره مقرر شده و یا اینکه بر حسب ضرورت و نیاز می باشد، استفاده نمایند و منتفع شوند.

در نتیجه هیچ یک از ساکنین آپارتمآن‌ها، این حق را نخواهند داشت که در مشاعات آپارتمان، به نحوی تصرف نمایند که مانع تصرف سایر ساکنین و یا موجب ایجاد مزاحمت برای انتفاع اشخاص گردند.

تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، یکی از موضوعات بسیار شایع در زندگی شهرنشینی است که نحوه ی برخورد قانونی با اشخاصی که موجب تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان می‌شود، مشخص گردیده است.

سوالات مرتبط با تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

– قسمت های مشاعات آپارتمان، شامل چه مواردی می‌شود؟

– تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان به چه صورتی می باشد؟

– در چه صورت، تصرف ساکنین، تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان محسوب نمی‌شود؟

مرجع شکایت از تصرف عدوانی مشاعات آپارتمان کجاست؟

– به چه نحوی می توان نسبت به رفع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، اقدام نمود؟

بهترین وکیل ملکی ایران و متخصص قانون آپارتمان نشینی کیست؟

قسمت های مشاعات آپارتمان

آپارتمان شامل قسمت های اختصاصی و مشاعات می‌باشد.

قسمت های اختصاصی به مواردی گفته می‌شود که عرفا مورد استفاده ی انحصاری مالک یا جانشین او قرار گرفته باشد و شخص دیگری حق بهره‌برداری از قسمتهای اختصاصی را به همراه مالک یا ساکن ان قسمت نداشته باشد.

در مقابل، قسمتهای مشاعات آپارتمان و مشترک، به قسمتهایی از ساختمان و بنا  اطلاق می گردد که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنین آپارتمان ‌باشد و نتوان حق انحصاری بر آن‌ها قایل شد.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل کیفری بلوار کشاورز

به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی ساکنین نبوده و یا اینکه در سند مالکیت افراد و یا به موجب عرف و عادت عموم، قسمت ها از موارد مالکیت اشخاص نباشد، می‌تواند شامل مشاعات آپارتمان باشد.

حق مالکیت و اعمال تصرف ساکنین آپارتمان، نسبت به مشاعات آپارتمان، نسبت به همه ی اشخاص می باشد، اگرچه بخشی از مشاعات هم در قسمت های اختصاصی ساختمان واقع شده باشد.

بناها و قسمت های مشاعات آپارتمان، شامل موارد ذیل می باشد:

– زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌ ان قرار گرفته باشد.

– تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع ‌آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناکه واقع باشد.

– دستگاه آسانسور و محل ان‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، بر، تلفن‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای ‌زباله و محل جمع‌آوری ان و غیره‌.

– اسکلت ساختمان‌

– جدارهای فاصل ‌بین قسمتهای ‌اختصاصی، مشروط بر اینکه از موارد اسکلت ساختمان نباشد.

– درها، پنجره‌ها، راهروها، پله‌ها، پاگردها، که خارج از قسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

– تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تامین‌کننده ‌روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط به آن‌ها به استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور و محل ان‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌

– بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ ‌بنا در ان احداث گردیده است‌.

– نمای خارجی ساختمان‌

– محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده ی عمومی ‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

موارد تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

با توجه به مصادیقی که قانون در مورد تصرف عدوانی، مشخص نموده است، تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان هم می‌تواند شامل مصادیق متعددی باشد.

از جمله مصادیق تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، شامل ممانعت از حق در مشاعات آپارتمان، مزاحمت در مشاعات آپارتمان و تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان می‌باشد.

در مهر پارسیان بخوانید :  دادسرای جرایم بهداشتی تهران

تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، در صورتی مصداق خواهد داشت که یکی از ساکنین به صورت عدوان و یا غیر متعارف، اقدام به تصرف و استیفا می‌نماید و به این نحو سایر ساکنین نمی‌توانند به صورت کامل از قسمت مشاع آپارتمان منتفع گردند.

یکی از موارد شایع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، زمانی است که یکی از ساکنین وسایل خود را در قسمت حیاط نگهداری کند و نتوانند از قسمت ها منتفع شوند.

یکی دیگر از مصادیق تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، ایجاد مزاحمت در انتفاع سایر ساکنین از مشاعات آپارتمان می باشد، بدون اینکه به صورت کامل مانع انتفاع ساکنین گردد.

به همین جهت قراردادن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌؛ به این دلیل که موجب مزاحمت در مشاعات آپارتمان می‌شود.

گاهی اوقات، برخی از ساکنین، بدون اینکه خود در قسمتهای مشاعات آپارتمان به صورت عدوانی و یا اینکه دخل و تصرف داشته باشند.

یا حتی بدون اینکه موجب مزاحمت در استیفای خود به جهت استفاده از مشاعات گردند، از تصرف سایر ساکنین آپارتمان، ممانعت به عمل می آورند.

این هم مصداق بارز تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان می‌باشد.

عدوانی نبودن تصرف ساکنین در مشاعات آپارتمان

تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، زمانی غیر قانونی است که شخص، در مشاعات به نوعی تصرف می کند که ساکنین نمی‌توانند، منتفع شوند.

ولی هرگاه شخص به موجب قانون این اجازه را داشته باشد که مانع تصرف ساکن یا ساکنین دیگر در مشاعات گردد، نمی توان عمل او را غیر قانونی تلقی نمود.

بنابراین هرگاه یکی از ساکنین از پرداخت هزینه‌های مشترک مشاعات آپارتمان که به عهده مالک و ساکنین می باشد، امتناع نماید.

در صورت ارسال اظهارنامه توسط هئیت مدیره به شخص مستنکف از پرداخت هزینه‌های ساختمان و عدم پرداخت ان در ظرف مدت ده روز، می توان او را از ارائه ی خدمات مشترک که به نوعی داخل در مشترکات و مشاعات ساختمان می باشد، محروم کرد و منع نمود.

این از مصادیق تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان نمی‌باشد.

رفع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان

در صورت تصرف عدوانی از جانب یکی از ساکنین و عدم امکان رفع تصرف عدوانی او، می توان با مراجعه به شورای حل اختلاف، در صورتی که طرفین دعوی برای ارجاع اختلاف به داوری به جهت ایجاد صلح و سازش، با یکدیگر تراضی نمایند.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل دادسرای ارشاد

در غیر این صورت با مراجعه به دادگاه حقوقی و یا کیفری(در صورتی که مدعی تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، مالک باشد) و تقدیم دادخواست به مراجع مذکور، رفع تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان را، توسط شخصی که تصرف نموده است، درخواست کرد. چنانچه، هرگاه به جهت تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان توسط شخص و دخل و تصرف او، خساراتی وارد شده باشد، می توان، از باب تسبیب و تقصیر، جبران ضرر و زیان وارده را درخواست نمود.

دادخواست تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، یکی دعوی غیرمالی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

وکیل متخصص تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان و حقوق و قوانین آپارتمان‌ها

محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه ی قضایی، مدیر موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با همکاری تیم وکلای تخصصی در زمینه و مسائل مربوط به امور حقوقی و قانون تملک آپارتمآن‌ها و مشاعات، آماده ارائه ی مشاوره ی حقوقی و قبول وکالت دعاوی شما عزیزان می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی سوالات و مسائل حقوقی خود، می توانید با موسسه ی حقوقی مهر پارسیان و گروه وکلای مهر تماس، حاصل فرمایید.

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت دکتر مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره مشاعات آپارتمان

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
 • قیمت: 150,000 تومان

11 نظر

 • پیمان گلکار

  با سلم خسته نباشید .درساختمان 8 واحدی که واحد 2 فاقد پارکینگ میباشد .واحد 2 دارای 2 عدد خودرو میباشد .برای یکی از خودرو ها از واحد 8 پارکینگ اجاره کرده و از این موقعیت استفاده نموده در حیاط که مشاع میباشد سقف زده و پارکینگ احداث نموده است که 2 واحد ناراضی هستند و رضایت ندادن اماذ با قلدری .زور.و فحاشی .و زدو خورد به مدت 7 سال است تخلف کرده فرد یا واحد تخلف کار همان مدیر ساختمان میباشد .از شما کمک و راه حل .میخواستم .یک نوع شکایت .دوم مجازات ان چیست .و از کجا اقدام نماییم به کجا شکایت کنیم متشکرم و کمک کنید .مشکلات زیاده اما این یکی از موضوعات میباشد و سو استفاده از مدیریت

 • Hassan.majd

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما بزرگوار بنده پارسال یک واحد خریداری کردم فروشنده هم تو صلح قطعی هم تو قولنامه با پارکینگ اختصاصی فروخته آپارتمان ۵ طبقه که طبقه ۴ پارکینگ نداره طبقات ۱.۲.۳ زده پارکینگ مشاع الان سه واحدی که حق مشاع دارن به من گفتن حق پارکینگ ندارم آپارتمان جواز ساخت نداره رفتم پیش سازنده گفت اونجا جای ۴ تا ماشینه بعد رفتم شکایت کردم از این سه واحد قاضی دعوا را رد کرده الان موندم چه کار کنم طرح دعوایی که کردم ممانعت از حق بوده که رد شده ممنون میشم راهنمایی بکنی چه کار کنم که به حقم برسم

 • کارشناس

  سلام باید مبایعه نامه و سند ملکتون توسط وکیل بررسی بشه و همچنین تصویر دادخواستی که برای ممانعت از حق دادین تا بتونیم راهنماییتون کنیم

 • موسی پور

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ساختمان ما 5 طبقه و9واحدیست
  واحد 2 که در طبقه همکف میباشد قصد دارد با نرده کشیه مشاعات جلوی واحد خودش به بهونه فراهم کردن امنیت برای بچه کوچکش و بازی کردن بچش در اون قسمت اون بخش از شماعات رو غصب کنه
  در حال حاضر همسایه ها مخالفت کردن اما در صورت موافقت چند تن از اعضای ساختمان آیا این شخص قادر به انجام این کار خواهد بود؟

 • کارشناس

  سلام تا همه اعضا و مالکین موافقت نکنن این عمل غیر قانونی و تصرف در مشاعات خواهد بود

 • محمد همتی

  باسلام یک سئوال داشتم درمورد آپارتمانهای قولنامه ای قدیمی من دریک ساختمان چهار طبقه که با زیرزمین پنج واحد است زندگی میکنم که همه مالک قولنامه ای هستیم ومن طبقه چهارم میباشم چون نماز سازنده زمین خرید کردم یک انباری در راه ماه ویک انباری درپشتبام به من فروخته الان بعداز 8سال کل واحدها تصمیم بهجمع آوری موتور خانه در قسمت زیر زمین زیر حیاط راداریم منتها دو واحد زیر زمین وهمکف موتورخانه وحیاط رو سهم خودشان میدانند و اجازه دسترسی به سه طبقه بالا را به بهانه دید داشتن داخل منزل ویا داشتن انباری من در پشت بام را نمیدهند بازم به ذکر است ساختمان دو کله وجنوبی بوده ودر قولنامه من حیاط وموتور خانه مشا بوده کل ساختمان در قدیم بدون مجوز ومرحله ای ساخته شده سئوال من اینه که به لحاظ قانونی طبقات پایین میتونن ادعایی بابت انباری های من داشته باشند وبابت اون صاحب موتورخانه متروکه بشوند یا نه؟

 • کارشناس

  سلام در استفاده از مشاعات ساختمان هیچ مالکی برتری نداره مگر با توافق همه مالکین

 • امید

  سلام
  یه مورد تصرف مشاعات زیرزمین یا اتاق کودک وجود دارد
  درخواست کمک و مشاوره دارم

 • کارشناس

  سلام با شماره 09120067669 تماس بگیرید تا وقت مشاوره براتون تنظیم بشه

 • امید

  سلام
  در یک مجتمع 8 واحدی بصورت مبایع نامه زندگی میکنیم که 15 سال است شهرداری مجوز صورت پروانه و تفکیک نمیدهد چون زیر زمین یا اتاق کودک توسط فردی متصرف شده است و ادعا میکند که بصورت مبایع نامه خریده است البته کپی مبایعه نامه ای را نشان میدهد که مخدوش و چند بار بنطرم دستکاری شده و حتی یکی از پارکینک واحدها را حدود 15 سال است که اشغال کرده است
  هیچ کدام از مالکین یا مستاجران حق ورود و استفاده از زیرزمین ندارند و ضمن اینکه مستاجر زیزمین شارژ ماهیانه نمیدهد
  بنظرف شما

 • کارشناس

  سلام با شماره ای که اعلام شد تماس بگیرید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *