وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی


با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی در تهران همراه شما هستیم.

دعاوی ملکی عموماً در دادگاه محلی که ملک در آنجا وجود دارد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

استثنائاتی در طرح دعاوی ملکی وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار مختصر خارج است.

دعاوی راجع به ملک ممکن است ناشی از اختلاف و تخلف از انجام تعهد باشد یا ناشی از وقوع یک جرم که در مواردی جرمی واقع نشده باشد

در شعب حقوقی دادگاه به آنها رسیدگی می‌شود و در صورتی که جرم واقع شده باشد مثل فروش ملک غیر، در شعب کیفری رسیدگی می‌شوند

اختلافات و دعاوی ملکی که جنبه کیفری دارند، ابتدا در دادسرای محل وقوع جرم مطرح شوند. در این صورت مراحل رسیدگی با رسیدگی حقوقی متفاوت بوده و شرایط خاص خود را دارند.

بر همین مبنا در این نوشته به تفکیک به دعاوی ملکی، حقوقی و کیفری و مرجع تجدیدنظر آنها خواهیم پرداخت.

همچنین نمونه‌ای از لوایح و دادخواست‌های ملکی در مرحله تجدیدنظر را برای آشنایی عزیزان منتشر خواهیم نمود.

سوالات مهمی که در ادامه توسط وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی بررسی خواهند شد:

وکیل ملکی خیابان وزرا

انواع دعاوی و اختلافات ملکی

پرونده‌های قابل طرح در موضوعات کیفری املاک

غصب و تصرف عدوانی کیفری، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، خیانت در امانت، فروش مال غیر، معامله معارض، کلاهبرداری ملکی و… از جمله جرایم کیفری درباره املاک است.

مواد قانونی تصرف عدوانی کیفری

مواد ۶۹۰ تا ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس (کاشتن) اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار (رود) طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات (زمین‌های بی حاصل) و بایر (کویر).

یا سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف (وقفی) و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید.

یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد.

همچنین اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده (بازگشت) وضع به حال سابق نماید.

رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا (تخریب ساختمان) و اشجار (درخت‌ها) و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ورود به عنف به ملک غیر

هر کس به قهر و غلبه (زور) داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور (حصارکشی) باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد؛ علاوه بر رفع تجاوز به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

وکیل ملکی فرحزاد

هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرای حکم خلع ید

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید (تخلیه ملک) از مال غیرمنقولی (مالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیست) یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.

ورود به ملک دیگری به عنف و تهدید

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف (زور) یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

مجازات تجاوز و تعدی به ملک افراد در شب

چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

تحریق و تخریب عمدی ملک متعلق به غیر

تخریب غیر قانونی ملک توسط ماموران اجراییات شهرداری

فروش و انتقال مال غیر

اخذ سند مالکیت بر روی ملک غیر به نام خود

مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک

جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به شیوه دیگری قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این وجود سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ممنوعیت صدور پروانه وکالت از کانون وکلا

مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

خیانت در امانت نسبت به ملک غیر و ثبت به نام اشخاص ثالث غیر از مالک

هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین (امانت‌گیر) هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست.

ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند.

در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه (دادگستری) از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

تصرف مال غیر به عنوان مالک

هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

دفتر وکالت تهران سر

اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

پرونده‌های قابل طرح موضوعات ملکی در دعاوی حقوقی:

 • رفع تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با طرح دعوی در دادگاه حقوقی
 • الزام به انتقال رسمی سند مالکیت، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، الزام به اخذ پایانکار.
 • الزام به تسلیم و تحویل مبیع (مورد معامله).
 • اثبات و تایید رجوع از هبه (هدیه).
 • اثبات مالکیت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.
 • خلع ید، قلع بنا و مستحدثات.
 • الزام به استرداد (پس دادن) مال غیر منقول امانی.
 • تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع.

متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن

 • انتقال املاک با اسناد رسمی مجعول
 • امتناع (خودداری) از رد حق در مورد املاک رهنی به صاحب آن
 • اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی
 • الزام به اخذ پایان کار
 • الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
 • الزام به تعمیر ساختمان مشاعی (مشترک)
 • تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی
 • الزام به تنظیم سند رسمی ملک

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت

 • ابطال گزارش اصلاحی
 • ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲
 • ابطال سند
 • الزام به تفکیک ملک
 • اعتراض به عملیات ثبتی
 • افراز ملک
 • اعتراض به ثبت
 • اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
 • اعتراض به تحدید حدود
 • اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف تعیین تکلیف اراضی
 • اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
 • اجرای حکم دادگاه خارجی
 • رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

ابطال سند رسمی

 • ابطال مبایعه نامه
 • اثبات مالکیت و استرداد سند
 • استرداد مال منقول و الزام به تنظیم سند رسمی قایق تلفن کشتی ملک موتور لنج و…
 • تحویل اصل اسناد مالکیت
 • تجویز انتقال منافع به غیر (دیگری)
 • تخلیه
 • تسلیم مبیع (مورد معامله)
 • دستور فروش ملک مشاع (مشترک)
 • خلع ید و قلع بنا و مستحدثات
 • رفع تصرف عدوانی
 • رفع اثر از اموال توقیفی
 • فک پلمپ
 • الزام به تحویل ملک معوض
 • الزام به تنظیم سند رسمی صلح یا سرقفلی
 • اعتراض به دستور تخلیه
 • تقسیم ترکه
 • تنفیذ وصیت نامه
 • مطالبه سهم الارث
 • درخواست صدور حکم حجر
 • اثبات مالکیت
 • اثبات حق ارتفاق
 • اثبات حق انتفاع
 • تایید اقاله (توافق برای به هم زدن و پایان دادن به معامله)
 • تایید فسخ
 • اثبات وقوع بیع (خرید یا فروش)
 • اعلام بطلان معامله
 • الزام به فک رهن (آزادسازی رهن)
 • ابطال مبایعه نامه
 • اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف
 • ابطال تقسیم نامه
 • ابطال وقف نامه
 • تایید رجوع از هبه (هدیه)
 • اثبات وقفیت
 • تنفیذ (تایید) صلح نامه اموال منقول
 • تایید انفساخ قرارداد
 • تایید فسخ قرارداد
مراحل صدور گواهی فوت

مرجع تجدید نظر در دعاوی ملکی

تمامی پرونده‌هایی که در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار می‌گیرند برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدید نظر مرکز استان ارجاع می‌شوند.

پرونده‌های حقوقی ملکی نیز در مرحله تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود.

فرجام خواهی در پرونده‌های اختلافات ملکی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

 • مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی
 • قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
 • قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
 • قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
 • تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
 • قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
 • تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
 • در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ممانعت از حق چیست؟

هرگاه فردی بدون ایجاد مزاحمت یا تصرف یا ادعای حقی، مانع استفاده فرد دیگری از حق خود شود، دعوای ممانعت از حق مطرح می‌گردد.

دعوای مزاحمت چیست؟

دعوایی که به موجب آن فردی خواهان رفع و جلوگیری از مزاحمت فردی دیگر می‌شود که نسبت به تصرفات وی در ملک خویش مزاحمت ایجاد نموده است.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر ملکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه تجدید نظر ملکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

۴.۹/۵ - (۱۹۰ امتیاز)

۸ دیدگاه

 • سلام مادرم پرونده‌ ای داره که رفته دادگاه تجدیدنظر الان سوالم اینه پرونده ای که میره دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی صادر میشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   عموما پروندههایی که در مرحله تجدید نظر صادر میشود قطعی است، مگر در صورت احراز شرایط خاصی که قانون مشخص کرده قابل اعاده دادرسی یا فرجام خواهی بوده و یا به صورت اعتراض ثالث صورت میگیرد، که البته باید شرایط قانونی برای درخواست هرکدام از موارد ذکر شده وجود داشته باشد.

 • سلام روز بخیر
  مجازات کسی که به زور وارد ملک شده چیه؟ ما دیروز ۳ نفر از اقوام به زور وارد ملک ما شدن برای بردن آب برای آبیاری درخت هاشون

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی هر کس به قهر و غلبه (زور) داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود.

  • سلام روز خوش
   رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مبتنی بر مواد قانونی و مستندات پرونده خواهد بود.
   نمیشه تخمین بزنین که چند درصد احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر استان وجود داره.
   بستگی به نوع دفاعیات و اموری که مورد نظر وکیل شماست و لایحه دفاعیه ای که در تبادل لوایح طرف مقابل میدن و گاهی هم بنا به صلاحدید قضات دادگاه تجدید نظر جلسات رسیدگی تشکیل میشه.
   مجموع خروجی این فرآیند میتونه به تغییر رای در دادگاه تجدید نظر استان منجر بشه.

 • سلام خسته نباشید
  من دیروز که خونه نبودم مدیر ساختمون و صاحب خونه ام با زور وارد خونه من شدن و گفتن میخوتان وضعیت لوله ها رو به خاطر موتور خونه چک کنن ولی من خونه نبودم و خانمم گفته اقا رضایت ندارن ولی گوش ندادن و اومدن تو ایا من میتونم شکایت کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، مطابق قانون هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف (زور) یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *