با معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی در تهران همراه شما هستیم.

دعاوی ملکی عموماً در دادگاه محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

استثنائاتی در طرح دعاوی ملکی وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار مختصر خارج است.

اختلافات و دعاوی ملکی گاهی ممکن است جنبه کیفری به خود گرفته و ابتدا در دادسرای محل وقوع جرم مطرح شوند. در این صورت مراحل رسیدگی با رسیدگی حقوقی متفاوت بوده و شرایط خاص خود را دارند.

بر همین مبنا در این نوشته که توسط تیم پژوهشی گروه وکلای مهر و دفتر حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است، به تفکیک به دعاوی ملکی، حقوقی و کیفری و مرجع تجدید نظر آنها خواهیم پرداخت.

همچنین نمونه‌ای از لوایح و دادخواست های ملکی در مرحله تجدیدنظر را برای آشنایی عزیزان منتشر خواهیم نمود.

سوالات مهم در معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

مراحل رسیدگی به پرونده اختلافات ملکی در دادگاه چگونه است؟

آیا دعاوی کیفری ملکی قابل تجدید نظر خواهی هستند؟

برای جستجوی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی چه اقدامی لازم است؟

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل دعاوی ملکی در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی چگونه است؟

انواع دعاوی و اختلافات ملکی

پرونده های قابل طرح در موضوعات کیفری املاک

غصب و تصرف عدوانی کیفری، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی از جمله جرایم کیفری درباره املاک است.

ماده قانونی تصرف عدوانی کیفری

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر.

یا سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید.

یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد.

یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید

ورود به عنف به ملک غیر

ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرای حکم خلع ید

ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد

ورود به ملک دیگری به عنف و تهدید

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

مجازات تجاوز و تعدی به ملک افراد در شب

ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی

چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

تحریق و تخریب عمدی ملک متعلق به غیر

تخریب غیر قانونی ملک توسط ماموران اجراییات شهرداری

فروش و انتقال مال غیر

اخذ سند مالکیت بر روی ملک غیر به نام خود

ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک

جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک

مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

خیانت در امانت نسبت به ملک غیر و ثبت به نام اشخاص ثالث غیر از مالک

ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک

هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.

تصرف مال غیر به عنوان مالک

ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک

هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

پرونده های قابل طرح موضوعات ملکی در دعاوی حقوقی

رفع تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق با طرح دعوی در دادگاه حقوقی

الزام به انتقال رسمی سند مالکیت، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، الزام به اخذ پایانکار.

الزام به تسلیم و تحویل مبیع.

اثبات و تایید رجوع از هبه.

اثبات مالکیت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف.

خلع ید، قلع بنا و مستحدثات.

الزام به استرداد مال غیر منقول امانی.

تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع.

متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن

انتقال املاک با اسناد رسمی مجعول

امتناع از رد حق در مورد املاک رهنی به صاحب آن

اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

تصحیح و اصلاح صورت مجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت

ابطال گزارش اصلاحی

ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲

ابطال سند

الزام به تفکیک ملک

اعتراض به عملیات ثبتی

افراز ملک

اعتراض به ثبت

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف تعیین تکلیف اراضی

اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

اجرای حکم دادگاه خارجی

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

ابطال سند رسمی

ابطال مبایعه نامه

اثبات مالکیت و استرداد سند

استرداد مال منقول و الزام به تنظیم سند رسمی قایق تلفن کشتی ملک موتور لنج و …

تحویل اصل اسناد مالکیت

تجویز انتقال منافع به غیر

تخلیه

تسلیط وضع ید بر مال منقول

تسلیم مبیع

دستور فروش ملک مشاع

خلع ید و قلع بنا و مستحدثات

رفع تصرف عدوانی

رفع اثر از اموال توقیفی

فک پلمپ

الزام به تحویل ملک معوض

الزام به تنظیم سند رسمی صلح یا سرقفلی

اعتراض به دستور تخلیه

تقسیم ترکه

تنفیذ وصیت نامه

مطالبه سهم الارث

درخواست صدور حکم حجر

اثبات مالکیت

اثبات حق ارتفاق

اثبات حق انتفاع

تایید اقاله

تایید فسخ

اثبات وقوع بیع

اعلام بطلان معامله

الزام به فک رهن

ابطال مبایعه نامه

اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف

ابطال تقسیم نامه

ابطال وقف نامه

تایید رجوع از هبه

اثبات وقفیت

تنفیذ صلح نامه اموال منقول

تایید انفساخ قرارداد

تایید فسخ قرارداد

مرجع تجدید نظر در دعاوی ملکی

تمامی پرونده هایی که در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار می گیند برای رسیدگی به تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر مرکز استان ارجاع می شوند.

پرونده های حقوقی ملکی نیز در مرحله تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.

فرجام خواهی در پرونده های اختلافات ملکی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دادگاه تجدید نظر ملکی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر ملکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه تجدید نظر ملکی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مشاوره حقوقیمقالات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925