وکیل ابطال اجراییه ثبتی

وکیل ابطال اجراییه ثبتی


معرفی بهترین وکیل ابطال اجراییه ثبتی موضوع نوشتار پیش روی شما است.

دعوی شکایت از دستور اجرا یا ابطال اجراییه ثبتی از مهمترین دعاوی بانکی در دادگاه حقوقی ایران محسوب می شود.

بحث مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه ثبتی و بعضی از نمونه آراء موضوع قابل بررسی در این نوشتار است.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی حقوق بانکی در ایران، خدمات مشاوره حقوقی را به عزیزان متقاضی ارائه خواهد نمود.

مهمترین سوالات در معرفی وکیل ابطال اجراییه ثبتی

  • دعاوی مالی و غیرمالی کدامند و دعوای ابطال اجراییه ثبتی در زمره کدام یک قرار میگیرد؟
  • مستندات قانونی ابطال اجراییه ثبتی بانک چیست؟
  • مرجع صالح و دادگاه رسیدگی به دعاوی ابطال اجراییه ثبتی کجاست؟
  • بهترین وکیل پرونده ابطال اجراییه ثبتی علیه بانک در تهران کیست؟
  • چگونه می توان از بانک موسسه اعتباری شکایت کرد؟

دعاوی مالی و غیرمالی

اول: درباره دعوی ابطال اجراییه که موضوع آن به شرح زیر باشد، به نظر دعوا مالی و به میزان سند لازم الاجرا هزینه دادرسی توسط خواهان قابل پرداخت است.

موضوع سند لازم الاجرا مطالبه وجه مانند مهریه، وجه نقد، سکه و غیره باشد.

اقرارنامه رسمی، چک و نظایر آن

دوم: اما درباره دعوای ابطال اجرایی که موضوع آن به شرح زیر باشد دعوا مالی و به میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعلام نموده هزینه‌ دادرسی پرداخت خواهد شد.

موضوع سند اجرای قرارداد بانکی، قرارداد اعطای تسهیلات بانکی باشد.

یا اینکه اجرای اجرای سند رهنی موضوع اجراییه قرار گیرد.

سوم: درباره دعوای ابطال اجراییه که موضوع آن غیر مالی است بر مبنای دعوای غیرمالی هزینه دادرسی پرداخت می شود.

با توجه به اینکه دعاوی بانکی از دعاوی غیرمالی، خروج موضوعی دارد بحث در این باید به جای دیگری موکول شود.

شماره موبایل وکیل تخصصی ابطال اجراییه ثبتی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نظریه شماره ۹۲۰۷/۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه

دادخواست ابطال اجراییه ثبتی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.

زیرا مالی یا غیرمالی بودن دعوا بر اساس نتیجه حاصل از دعوا قابل تشخیص است.

بدین معنی که اگر نتیجه دعوا برگشت مال باشد، مالی و الا غیرمالی خواهد بود.

نظریه شماره ۱۶۸۵/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه اجراییه صادر شده از سوی اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به وجه نقد و مالی است لذا دعوای ابطال اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه سند لازم الاجرا هزینه های قانونی دادرسی را بپردازد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ثبتی بانک ها

بر اساس متن صریح ماده ۲ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی شهرستان یا بخش است.

ماده ۲ قانون مذکور مقرر نموده:

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز ضمن نظریه شماره ۷/۳۲۱۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ضمن تاکید بر ماده مرقوم در ادامه عنوان نموده:

…هرچند خواسته توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه مربوط به ملکی باشد که از حوزه قضایی آن دادگاه خارج است.

بنابراین بهای خواسته تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد، هر چند خواسته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد در صلاحیت دادگاه است.

بنابراین شورای حل اختلاف در هیچ شرایطی صالح به رسیدگی نیست.

صرفاً چنانچه خواسته کمتر از ۳ میلیون ریال باشد رای دادگاه قطعی است.

اگر خواسته کمتر از بیست میلیون ریال باشد، غیر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

با مثالی موضوع را توضیح می دهیم.

اگر دستور اجرای سند رسمی توسط رئیس ثبت تهران صادر شده و جهت اجرای مفاد سند به لحاظ وقوع ملک در کرج، نیابت اعطایی از تهران به کرج تفویض شده باشد و در کرج در حال اجرا باشد.

حال متضرر بخواهد دعوای ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا اقامه نماید.

دادگاه کدام حوزه قضایی تهران یا کرج صلاحیت رسیدگی دارد؟

با توجه به صراحت ماده قانونی فوق الذکر، با توجه به اینکه دستور اجرا در تهران صادر شده، هرچند که ملک در کرج است و ادامه عملیات اجرایی در کرج انجام می‌شو،د ولی برای طرح دعوا دادگاه حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی دارد.

مستندات قانونی دعوای ابطال اجراییه ثبتی

مواد ۱ و ۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی

مواد ۱ تا ۵ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

نمونه قرار ارجاع به کارشناسی در دعوای ابطال اجراییه ثبتی

با توجه به جهات استحقاق خواهان دادگاه ممکن است مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی یا حسابداری و حسابرسی ارجاع نماید.

به عنوان مثال دادگاه در قرار خود ذکر می کند:

کارشناس با مراجعه به اسناد بانکی به نحو دقیق میزان پرداختی خواهان و تاریخ آن و شماره سند پرداخت را در کارشناسی لحاظ به عنوان و مراتب را به دادگاه اعلام دارد.

در صورت صحت پرداخت بابت کدام قرارداد، در چه تاریخی و بابت چه امری بوده است.

آیا این امر نشانگر برائت ذمه خواهان می باشد یا خیر؟

مواردی که لازم است در قرار کارشناسی دادگاه قید شود:

شماره و تاریخ و مبلغ اجراییه به تفکیک

آیا در تاریخ صدور اجراییه تسهیلات سررسید گردیده بود یا خیر؟

اجراییه بابت کدام قرارداد بانکی می باشد؟

آیا در زمان اعطای تسهیلات مبلغی توسط بانک یا موسسه اعتباری مسدود شده بود یا خیر؟

آیا توسط گیرنده تسهیلات یا ضامن یا راهن مبلغی پرداخت شده است؟

آیا خوانده بانک یا موسسه اعتباری مجوز لازم از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دریافت نموده یا خیر؟

آیا موسسه اعتباری نرخ سود تسهیلات در سال اعطای تسهیلات مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی را رعایت نموده یا خیر؟

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به میزان پرداختی به طور دقیق اعلام شود با توجه به قاعده تسهیم، میزان بدهی خواهان بابت تسهیلات مذکور در تاریخ صدور اجرائیه و تاریخ تقدیم دادخواست و تاریخ اظهار نظر کارشناس به تفکیک اصل و سود و خسارت تاخیر بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار چه میزان است؟

وکیل ابطال اجراییه ثبتی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع ابطال اجراییه ثبتی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در ابطال اجراییه ثبتی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

نشانی دفتر وکالت تخصصی ابطال اجراییه ثبتی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران | وکیل ابطال اجراییه ثبتی

مقالات کیفری

ابطال اجراییه ثبتیوکیل ابطال اجراییه ثبتیوکیل پایه یک بانکیوکیل پولی و بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *